Dom i mål om inkomstskatt

2021-12-10

En bostadsrättsförening klassificeras skatterättsligt antingen som ett privatbostadsföretag eller ett s.k. oäkta bostadsföretag. För ett privatbostadsföretag gäller särskilda regler vid beskattningen.Med privatbostadsföretag avses enligt 2 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229) bl.a. en bostadsrättsförening vars verksamhet till klart övervägande del består i att till sina medlemmar tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen, s.k. kvalificerad verksamhet.En bostadsrättsförening begärde att för ett visst inkomstår bli beskattad som ett privatbostadsföretag. Skatteverket lade den jämförelsehyra som tagits fram till fastighetstaxeringen 2016–2018 till grund för beräkningen av hur stor del av föreningens verksamhet som utgjorde kvalificerad verksamhet och bedömde att föreningen skulle beskattas som ett oäkta bostadsföretag. Bostadsrättsföreningen menade att beräkningen av dess kvalificerade verksamhet skulle baseras på jämförelsehyran för bostadsrättslägenheterna skulle bestämmas med utgångspunkt i bruksvärdet alltså med ledning av hyresnivån för bostäder med motsvarande standard i närliggande hyreshus. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade, med hänvisning till RÅ 2005 ref. 5 och HFD 2014 ref. 19, att bedömningen av om en bostadsrättsförening ska anses vara ett privatbostadsföretag ska utgå från fastighetstaxeringen. Av handlingarna i målet framgick inte vilket taxeringsvärde som gällde för föreningens fastighet vid utgången av det aktuella beskattningsåret. Utredning om detta borde inte göras av Högsta förvaltningsdomstolen som första instans. Målet återförvisades därför till Skatteverket.