Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-05-05

En stiftelse som har ett eller flera allmännyttiga ändamål kan undantas från skattskyldighet för vissa inkomster. Med allmän­nyttigt ändamål avses ett ändamål som främjar t.ex. social hjälpverksamhet.

Före 2014 gällde att en stiftelse, för att vara begränsat skattskyldig, skulle ha till ändamål att t.ex. bedriva hjälpverksamhet bland behövande medan en ideell förening även fick främja andra allmännyttiga ändamål såsom sociala ändamål. Ändamålet hjälpverksamhet bland behövande omfattade endast behövande i ekonomisk mening medan motsvarande begränsning inte gällde beträffande sociala ändamål. Genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 2014 infördes gemensamma regler för stiftelserna och de ideella föreningarna varvid bl.a. ändamålet hjälpverksamhet bland behövande och sociala ändamål utmönstrades och ändamålet social hjälpverksamhet infördes.

Stiftelsen ansökte om förhandsbesked för att få veta om bidrag som lämnas till enskilda i åldern 22 till 30 år och som omfattas av ändamålet social hjälpverksamhet förutsätter en bedömning av den enskildes ekonomiska situation. Bidrag lämnas främst till hjälpmedel, som inte bekostas av det allmänna, samt till rekreations- och vårdresor men också till lägervistelser och omsorger av olika slag.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att stiftelserna genom 2014 års lagstiftning har fått möjlighet att lämna stöd och hjälp till personer som tillhör en grupp som typiskt sett har ett socialt hjälpbehov, t.ex. personer med funktionsnedsättning, utan att det görs någon prövning av den enskilda mottagarens ekonomi. De bidrag som är aktuella i målet avser den typen av stöd och hjälp. Bidragen omfattas därmed av ändamålet social hjälpverksamhet.