Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-07-01

Ett bolag förvärvar portföljer av förfallna fordringar till ett pris som understiger fordringarnas sammanlagda nominella belopp och tillämpar en s.k. effektivräntemetod för att beräkna bolagets inkomster. I en ansökan om förhandsbesked frågade bolaget om de inkomster från portföljerna som beräknas enligt effektivräntemetoden ska anses vara ränteinkomster vid beräkningen av bolagets räntenetto.

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade i rättsfallet HFD 2021 ref. 62 att inkomster som beräknades enligt en effektivräntemetod och som enligt god redovisningssed utgjorde ränta, inte var ränteinkomster vid tillämpningen av bestämmelserna om avdragsbegränsning för negativa räntenetto.

Den inkomst som bolaget räknar fram enligt effektivräntemetoden bygger på bolagets kalkyler och uppskattningar av framtida kassaflöden och på anskaffningsutgiften för portföljen. Fordringarnas nominella belopp och den ränta som gäldenärerna och den ursprungliga borgenären har kommit överens om saknar i princip betydelse för storleken på den enligt metoden beräknade inkomsten. Mot bakgrund av rättsfallet HFD 2021 ref. 62 gjorde Högsta förvaltningsdomstolen bedömningen att den inkomst som bolaget räknar fram enligt effektivräntemetoden och som enligt god redovisningssed är ränta inte är en ränteinkomst för bolaget vid tillämpningen av bestämmelserna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton. Skatterättsnämndens förhandsbesked ändrades i enlighet med detta. Målet visades åter till nämnden för prövning av två frågor som aktualiserades med anledning av ändringen.