Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-12-13

En utbetalning eller förmån från en stiftelse som enligt dess stadgar gynnar en viss familj, vissa familjer eller bestämda personer (s.k. familjestiftelse) behandlas vid inkomstbeskattningen som periodiskt understöd. Periodiskt understöd ska tas upp hos mottagaren till den del givaren får dra av det utbetalade beloppet. Fysiska personer ska ta upp understödet i inkomstslaget tjänst.

En person som är förmånstagare i en trust bildad i Jersey hade ansökt om förhandsbesked för att få veta hur utbetalningar från trusten till honom skulle behandlas vid inkomstbeskattningen. Frågan i målet var om trusten, som är en utländsk stiftelseliknande företeelse, kunde anses motsvara en svensk familjestiftelse vid inkomstbeskattningen. För detta krävdes att det hade uppkommit en självständig förmögenhets­bildning, dvs. att tillgångarna vid överföringen till trusten eller därefter hade avskilts från bildarens tillgångar i sådan utsträckning att bildaren inte längre kunde anses som ägare till dem.

Sökandens syster hade bildat trusten och fört över tillgångarna till den. Trusten var oåterkallelig och dess förvaltare hade diskretionära befogenheter att dels lägga till och ta bort förmånstagare, dels betala ut hela eller delar av tillgångarna till en eller flera förmånstagare. Enligt villkoren för trusten krävde dock dessa åtgärder ett godkännande från trustens beskyddare. Beskyddaren kunde dessutom utan vidare avsätta förvaltaren och tillsätta en ny. Sökanden hade i enlighet med villkoren för trusten utsett sin syster till beskyddare. Systern var inte förmånstagare men kunde begära av förvaltaren att läggas till i förmånstagarkretsen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att bildaren inte har haft någon kontinuerlig och oinskränkt rätt att disponera över trustegendomen men att omständigheterna i övrigt innebär att hon ändå inte kan anses ha skilt sig från egendomen i sådan utsträckning som krävs för att trusten ska anses motsvara en svensk familjestiftelse. Skatterättsnämndens förhandsbesked ändrades i enlighet med detta. Målet visades åter till nämnden för prövningen av en fråga som aktualiserades med anledning av ändringen.