Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring

2023-02-10

En arbetslöshetskassa hade beslutat att stänga av en person från rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetskassan beslutade även att personen skulle betala tillbaka ersättning som denne hade fått utbetald under avstängningstiden.

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett tidigare mål, mål nr 2140-21, upphävt underinstansernas avgöranden avseende avstängningsbeslutet. Till följd av detta avgörande ansåg domstolen, i nu aktuellt mål, att det inte fanns grund för det krav på återbetalning som arbetslöshetskassan hade riktat mot den enskilde. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade prövningstillstånd i målet och upphävde underinstansernas avgöranden.