Dom i mål angående grovt miljöbrott

2020-09-29

Mannen har enligt domen under år 2016 förvarat stora mängder farliga kemikalier och avfall på den fastighet där hans bolag bedrivit verksamhet. Förvaringen har skett på ett mycket bristfälligt och okontrollerat sätt. Det är särskilt allvarligt att förvaringen skett på ett sådant sätt att det funnits risk för sammanblandning av cyanidhaltigt avfall och syror, vilket kan leda till bildandet av cyanvätegas. Miljöbrottet har bedömts som grovt bl.a. eftersom det kunnat medföra varaktiga skador av stor omfattning och eftersom gärningen varit av särskilt farlig art.

Påföljden har bestämts till fängelse ett år och sex månader. Vid bedömningen av fängelsestraffets längd har tingsrätten i mildrande riktning tagit hänsyn till mannens höga ålder och hälsotillstånd.

Mannen ska enligt domen också betala skadestånd till Naturvårdsverket med 273 740 kr och till Jönköpings kommun med 24 963 kr.

 

Ansvarig domare: Rådmannen Anna Kramer

Ansvarig domstolshandläggare: Veronika Fjäll

Åklagare: chefsåklagaren vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Stefan Edwardson

Offentlig försvarare: advokaten Andreas Grudemo