Beslut i mål om rättsprövning

2023-05-03

Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat en ansökan om rättsprövning av regeringens beslut om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid inre gräns. Domstolen konstaterade att regeringens beslut inte innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.