Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-05-04

Två holdingbolag under bildande och en fysisk person hade ansökt om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden för att få veta hur ett s.k. villkorslån ska bedömas i beskattningshänseende.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att en prövning av frågan förutsätter en betydligt bredare och klarare bild av finansieringskonstruktionen än vad som nu är fallet. Eftersom de lämnade förutsättningarna inte var tillräckliga för att kunna läggas till grund för ett förhandsbesked undanröjde Högsta förvaltningsdomstolen Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisade ansökningen.