Ansökan om tillstånd för behandling av askor (återvinning av fosfor) i Helsingborg avslås

2021-12-14

Den ansökta verksamheten bedöms av mark- och miljödomstolen ha en viktig betydelse för ett resurseffektivt omhändertagande av den ändliga resursen fosfor samt för samhällets klimatomställning i stort. Domstolen bedömer dock att verksamhetens tillskott av metaller inte kan accepteras då verksamhetens utsläpp till vatten försämrar den ekologiska och kemiska statusen i den redan hårt belastade vattenförekomsten ”Helsingborgsområdet”. Vidare äventyrar verksamheten möjligheten att uppnå god status för särskilda förorenande ämnen.

- Trots att verksamhetens tillskott av metaller i Öresund blir försumbart avslås ansökan. Anledningen är att verksamhetens utsläpp i vatten strider mot fastställda miljökvalitetsnormer, säger ordföranden i målet rådmannen Urban Lund.

- Eftersom bolagets rening inte innebär nollutsläpp är det till följd av vattenförekomstens gällande vattenstatus inte möjligt att tillåta verksamheten, säger det tekniska rådet Viktor Forsell.

Ragn-Sells Treatment & Detox AB har för avsikt att starta upp en anläggning för återvinning av fosfor ur askor från främst förbränt avloppsslam. Bolaget har därför ansökt om tillstånd för verksamheten.