Hjälpsidor Integritetspolicy

Integritetspolicy

1. Introduktion

I denna integritetspolicy beskrivs Lexbase hantering av personuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy är inte uttömmande men innehåller viktiga principer för Lexbases hantering av personuppgifter för att säkra individers integritet vid hantering av personuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy kan när som helst ändras för att den ska vara i överensstämmelse med tillämplig dataskyddslagstiftning såsom EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (”GDPR”).

2. Godkännande av denna integritetspolicy

När du använder våra tjänster, accepterar du dessa villkor för insamling, användning och delning av dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

3. Lexbases hantering av personuppgifter

3.1 Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, analysering, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

3.2 Personuppgifter Lexbase samlar in

3.2.1 Personuppgifter som du tillhandahåller Lexbase

Registrering

Du tillhandahåller oss uppgifter för att skapa ett konto hos oss.

När du skapar en användarprofil på Lexbase, uppger du ett antal personuppgifter om dig, såsom namn, e-postadress och lösenord.

Din profil

Med Lexbases tjänst har du möjlighet att anteckna och markera i materialet som Lexbase tillhandahåller. Använder du denna möjlighet kommer sådana anteckningar/markeringar m.m. att kopplas ihop med din profil.

3.3 Personuppgifter som din arbetsgivare tillhandahåller Lexbase

I samband med att din arbetsgivare köper Lexbases tjänst åt dig för att du ska använda tjänsten i ditt arbete, kan vi behandla personuppgifter om dig.

En arbetsgivare (eller annan fysisk eller juridisk person som köper tjänster för ditt bruk) kan tillhandahålla oss personuppgifter om dig som medarbetare eller underleverantörer som använder dessa tjänster. Vi kan därmed ta del av information om bl.a. ditt arbetsområde, din titel och den IP-adress som du förväntas använda tjänsten ifrån.

3.3.1 Användning av Lexbases tjänst

Vi loggar dina besök och din användning av våra tjänster.

Vi loggar användardata när du besöker vår hemsida eller på annat sätt använder vår tjänst, t.ex. när du läser eller klickar på ett dokument eller genomför en sökning. Vi använder inlogg, cookies, enhetsinformation och IP-adresser för att identifiera dig och logga ditt användande av våra tjänster.

3.3.2 Din lokala enhet t.ex. dator

Vi tar emot information från din enhet och nätverk.

När du besöker eller lämnar våra tjänster (inklusive våra plugins eller cookies eller liknande teknik på andra webbplatser), får vi information om webbadressen på både webbplatsen du kom ifrån och webbplatsen du fortsätter till. Vi får också uppgifter om din IP-adress, proxyserver, operativsystem, webbrowser samt tillägg, enhetens ID och funktioner och/eller internetleverantör.

3.3.3 Utveckling av Lexbases tjänst

Lexbase strävar alltid efter att utveckla och förbättra sin tjänst. I samband med det kan personuppgifter samlas in eller ändamålen för vilket personuppgifterna inhämtats förändras. Vi kommer då att meddela dig, samt om det är relevant uppdatera denna integritetspolicy.

3.4 Hur Lexbase behandlar personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla, stödja, anpassa och utveckla våra tjänster.

Hur vi använder dina personuppgifter beror på hur du använder Lexbases tjänst. Vi använder uppgifter om dig för att tillhandahålla, underhålla och anpassa våra tjänster samt tillgängliggöra dem på ett sätt som är relevant och användbart för dig.

3.4.1 Lexbases tjänst

Vi använder dina personuppgifter huvudsakligen för att du ska få tillgång till Lexbases tjänst, bekräfta din identitet och för att skräddarsy tjänsten.

Vi använder också dina personuppgifter för att kommunicera med dig, främst via e-post avseende vår tjänst och din användning av den eller för att förmedla information, uppdateringar, förändrad användning av tjänsten eller på annat relevant sätt. Det står dig fritt att välja vilken kommunikation du vill ha med oss.

3.4.2 Annonsering

Du har möjlighet att i Lexbases tjänst ange vilka intresseområden som intresserar dig och som passar för just din verksamhet. Utifrån dina val kommer vi att visa dig viss annonsering.

3.4.3 Marknadsföring

Vi marknadsför våra tjänster till dig och andra. Vi använder bland annat personuppgifter om användare för att skicka inbjudningar och kommunicera kring våra tjänster, i syfte att främja dem. Information om Lexbases tjänst skickas till dig när det är relevant för din användning av våra tjänster.

3.4.4 Utveckling av tjänster och research

Vi utvecklar löpande vår tjänst och genomför med anledning av det undersökningar. Vi kan därför komma att be dig svara på frågor angående din användning av vår tjänst. Du är inte skyldig att svara på detta men vi uppskattar alla svar vi får. Vill du inte att vi ska be dig svara på sådana frågor är du välkommen att kontakta oss.

3.4.5 Kundtjänst

Vi använder de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar kundtjänst. Uppgifterna används primärt för att lösa dina problem av vad slag det än må vara. Vi kan också komma att använda dessa personuppgifter, om det är nödvändigt, för att besvara, utreda och i övrigt hantera eventuella klagomål och fel.

Din kommunikation med Lexbases kundtjänst arkiveras för eventuella framtida klagomål från dig eller din arbetsgivare.

3.4.6 Statistik

Vi använder dina personuppgifter för att producera aggregerade dataset, där det inte längre är möjligt att identifiera dig. Till exempel kan vi använda dina uppgifter för att generera statistik om våra användare, deras yrke eller bransch, antalet annonsvisningar som levereras eller klickas på, eller för att ta fram en demografisk fördelning av besökare på en av våra webbplatser.

3.4.7 Säkerhet och undersökningar

Vi kan komma att använda dina personuppgifter om det behövs för säkerhetsskäl eller om det är nödvändigt för att t.ex. upptäcka och undersöka eventuella bedrägerier eller överträdelser av avtal eller denna Integritetspolicy samt annan aktivitet som kan skada Lexbases användare och kunder.

3.5 Hur vi delar personuppgifter med tredje part

3.5.1 Lexbases tjänst

Varje persons profil är synlig för sin arbetsgivare då vi ger arbetsgivaren tillgång till information om hur du använder tjänsten, information som har gjorts tillgänglig för ditt arbete och annan relaterad information. Vi visar dock inte dina personliga sökningar, markeringar eller anteckningar som du gjort i materialet.

3.5.2 Tjänsteleverantörer/samarbetspartners

Vi kan komma att använda leverantörer eller andra samarbetspartners för att genomföra exempelvis underhåll av våra system, dataanalyser, revision, betalningar, bedrägeribekämpning, marknadsföring och utveckling. Dessa leverantörer har tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att genomföra dessa uppgifter på våra vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda informationen för något annat ändamål. 

3.5.3 Rättsliga förpliktelser

Vi kan bli tvungna att lämna ut dina personuppgifter när vi är rättsligt förpliktigade att göra detta, eller om det krävs för att skydda dig, din säkerhet och dina rättigheter. Det är därför möjligt för Lexbase att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller annan rättslig process, om det är nödvändigt för att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder vid misstanke eller upptäckt av olagliga aktiviteter eller för att hjälpa offentliga myndigheter, uppfylla våra avtal med dig eller skydda Lexbases tjänsts säkerhet och/eller integritet. Vi kommer att informera dig om detta förutsatt att vi inte är förhindrade att göra detta enligt t.ex. lag.

3.5 Ägarförändring eller försäljning

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter som del av en försäljning, fusion eller förändring av ägarstrukturen eller förberedelse för en sådan förändring. I händelse av detta kommer dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

3.6 Lagringstider för personuppgifter

3.6.1 Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Dina personuppgifter gallras löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Kriterierna som används för att fastställa denna period utgörs bl.a. av om Lexbase eller dess samarbetsparters och Du har en pågående relation samt ändamålet med behandlingen av personuppgifterna.

3.6.2 Avslutat konto hos Lexbase

Vi kan komma att behålla vissa personuppgifter efter att du avslutat ditt konto hos oss om det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser (inklusive på myndighets begäran), följa lagar och förordningar, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, upprätthålla säkerhet, förebygga bedrägerier och missbruk, uppfylla våra användaravtal eller enligt din begäran om att vi ska fortsätta kommunicera med dig.

3.7 Dina rättigheter som kund

Du har följande rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter:

  • Rätt att bli informerad om hantering av dina personuppgifter
  • Rätt till radering eller rättning av dina personuppgifter
  • Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter
  • Rätt till att vägra behandling av dina personuppgifter
  • Rätt till dataportabilitet

Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen avseende vår hantering av dina personuppgifter.

Om vi stödjer vår hantering av personuppgifter på samtycke eller ett berättigat intresse kan du meddela oss om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter.

3.8 Säkerhet

Lexbase har vidtagit lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig eller otillåten behandling, förstörelse eller ändring samt för att tillförsäkra att endast personuppgifter som är nödvändiga för varje specifikt ändamål för vilket de insamlats behandlas.

Vi övervakar regelbundet våra system för att identifiera möjliga sårbarheter och eventuella angrepp.

3.9 Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

Personuppgifter som lämnas till Lexbase kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingångna avtal, skyldigheter som föreligger enligt lag eller författning eller för att tillgodose ett berättigat intresse.

Behandling av dina personuppgifter sker huvudsakligen i syfte att uppfylla ingångna avtal samt för att uppfylla Lexbases berättigade intressen.

Lexbase behandlar personuppgifter som du och/eller din arbetsgivare har tillhandahållet oss i huvudsak för att uppfylla ingångna avtal.

Lexbase behandlar de personuppgifter som genereras genom ditt bruk av vår tjänst med stöd av intresseavvägning som laglig grund. Våra berättigade intressen är behandling för affärssyften, marknadsföring, IT-säkerhet, kommunikation och utveckling.

3.10 Överföring av personuppgifter

Lexbases behandling av personuppgifter sker huvudsakligen i Sverige eller inom EU/EES. Personuppgifter kan dock komma att överföras till och från tredje land (land utanför EU eller EES-området) i de fall det behövs för att Lexbase ska kunna utföra sin verksamhet. Eventuell överföring sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Lexbase kan komma att lämna ut personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter eller för att tillvarata Lexbases rättsliga intressen.

Lexbase anlitar externa företag för vissa tjänster vilka kan komma att hantera personuppgifter för Lexbases räkning.

3.11 Cookies

Utöver de uppgifter som anges ovan i denna integritetspolicy sparas även cookies på din dator när du använder vår hemsida. Cookies är en liten textfil som sparas på din hårddisk genom din webbläsare på så sätt att viss information sänds till platsen där en cookie sätts (i detta fall av oss). Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator utan de förbättrar och effektiviserar endast din användarupplevelse.

3.11.1Användning av cookies och pixlar

a) Vi använder cookies på vår webbplats för att samla besökarstatistik, för reklamändamål och för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Vid behov kan vi uppdatera den här informationen från tid till annan. Vi rekommenderar att du besöker denna sida regelbundet för att få den senaste informationen om de cookies vi använder på vår webbplats.

Om du har ett användarkonto hos oss använder vi också cookies för att identifiera dig när du besöker vår hemsida på nytt för att du ska slippa logga in vid varje besök.

En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som placeras på din enhet när du besöker vår webbplats. Om du inte har justerat dina webbläsarinställningar så att webbläsaren inte tillåter cookies kommer cookies att placeras på din enhet så snart du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies, vilken typ av cookie bestäms av den tid cookien lagras på din enhet. De två typerna av cookies är: permanenta cookies och temporära cookies (s.k. sessionscookies). Dessutom skiljer sig cookies från första part (vår domän) mot cookies från tredje part.

Permanenta cookies raderas automatiskt efter ett visst satt utgångsdatum. Hur lång tid det tar innan cookien raderas varierar beroende på vilket syfte cookien har. Du kan ta bort cookies när du vill genom att gå in på säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Temporära cookies placeras temporärt på din dator när du besöker webbplatsen. Dessa cookies skickas sedan mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och raderas så fort du stänger din webbläsare. Temporära cookies sparar ditt så kallade session-id vilket medför att din dator kan bli igenkänd när du återkommer till webbplatsen.

Flash cookies som används på hemsidan sparas inte av din webbläsare men av ditt Flash plug-in. Vi använder oss också av HTML5 objektlagring vilket sparas lokalt på din enhet. Objekten används för att spara nödvändig data oberoende av vilken webbläsare du använder och har inget automatiskt utgångsdatum. Om du inte vill att vi ska behandla Flash cookies måste du installera ett tillägg t.ex. ”Better Privacy” för Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) eller Adobes Flash Killer Cookie för Google Chrome. Du kan förhindra användandet av HTML5 objektlagring genom att ändra inställningarna på din webbläsare till hemligt läge. Vi rekommenderar även att du på regelbunden basis tar bort cookies och rensar din webbläsarhistorik.

Cookies från första part (första-parts-cookies) placeras av webbplatsen som du besöker (t.ex. cookies placerade av vår domän för att vår sida skall gå att använda optimalt).

Cookies från tredje part (tredje-parts-cookies) är cookies som placeras på din dator av en annan domän än den på webbplatsen som du besöker. Om du besöker en webbplats och en cookie från en annan domän än den du besöker placeras på din dator, handlar detta om en tredje-parts-cookie.

Vår webbplats använder flera tjänster från tredje part som ibland använder sig av cookies (”Tredje-parts-cookies”). Syftet med dessa tjänster är att tillhandahålla målinriktad reklam baserad på dina intressen, tidigare köp samt besök på webbplatsen. Vi använder även dessa tjänster för att bättre kunna utvärdera reklamkampanjer samt få besök- och köpstatistik på vår webbplats. Inom ramen för dessa tjänster arbetar vi endast med pseudonymiserad data; avidentifierad information om dig (dvs. ditt namn eller din e-postadress) lagras inte i dessa cookies eller pixlar.

Information från dessa tredje-parts-cookies och pixlar kan även komma att delas med Lexbases samarbetspartners i analys- och statistiksyfte men kan även användas för att visa reklam från andra bolag som vi tror kan vara relevant för dig.

b) Ditt samtycke:

Genom att ställa in din webbläsare för att acceptera cookies och besöka vår webbplats, ger du ditt samtycke till våra och våra tjänsteleverantörers användning av cookies på denna webbplats.

c) Kan jag återkalla mitt samtycke?

Ja. Om du vill återkalla ditt samtycke måste du ta bort cookies som är lagrade på din enhet i dina webbläsarinställningar. Dessutom, om du vill förhindra att cookies lagras på din enhet, behöver du ändra dina webbläsarinställningar för att inaktivera cookies. Observera dock att om du väljer att inaktivera cookies kanske inte webbplatsen fungerar som den ska eller inte alls.

3.12 Analys av hemsidan

Lexbases webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc (”Google”). Google Analytics använder cookies, dvs textfiler som sparas på din dator och tillåter en analys av ditt användande av hemsidan. Informationen om din användning av hemsidan genom cookien överförs generellt sätt till Googles servar i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverat för hemsidan kommer din IP-adress först att bli förkortad av Google inom EU/EES-området innan den överförs till USA, vilket innebär att det inte gå att koppla IP-adressen till dig. Endast i exceptionella fall kommer den fullständiga IP-adressen överföras till Googles servrar i USA och förkortas där. På Lexbases vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av hemsidan, framställa rapporter över dina aktiviteter på hemsidan samt tillhandahålla ytterligare tjänster i samband med användningen av hemsidan för Lexbases räkning.

IP-adress som överförs från din webbläsare inom Google Analytics är inte sammankopplad med andra uppgifter från Google.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att göra ändringar i din webbläsare. Gör du det finns det dock risk att du inte kan använda alla funktioner på denna hemsida. Du kan förhindra att data som inhämtats med en cookie och som relaterar till din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) från Google samt hanteringen av den datan av Google. Detta gör du genom att ladda ned och installera ett plug-in (insticksprogram) för din webbläsare som du kan hämta på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Denna hemsida använder Google Analytics med tillägget ”_ anonymizeIp()”. Tillägget gör så att IP-adresser behandlas i dess förkortade form, vilket exkluderar möjligheten att koppla IP-adressen till en fysisk person. Alla personliga kopplingar till de uppgifter som samlas kommer därför att exkluderas och alla personuppgifter kommer att tas bort omedelbart.

Vi använder Google Analytics för att analysera din användning av vår hemsida och för att kunna förbättra hemsidan. Vi använder den statistik som erhålls från hemsidan för att förbättra våra produkter och göra dem mer intressant för dig som användare. För de exceptionella fall  där personuppgifter överförs till USA vill vi upplysa om att Google är med och följer reglerna i EU-US Privacy Shield. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den lagliga grunden för behandlingen av Google Analytics är artikel 6 (1) punkten f GDPR.

Information om tredje part: Google Dublin, Google Ireland LTD, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Villkor för användning: http://www.google.com/analytics/terms/se.html; översikt av dataskydd: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv, dataskyddspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Hemsidan använder sig även av Google Analytics för att spåra din trafik mellan olika enheter genom ett användar-id. Du kan deaktivera denna spårning genom att klicka på länken ”Opt out of Google tracking” som finns längst ner på hemsidan.

Vi använder även cookies till remarketing. Remarketing innebär intressebaserad annonsering, dvs. att ditt beteende på vår webbsida kan användas för riktade annonser på andra webbplatser. I detta syfte används data från en tredjeparts-cookie.

3.13 Användande av plug-in för sociala medier

Vi använder för närvarande följande plug-ins med dubbelklicklösning på sociala medier: [Facebook, Google+, Twitter]. Det innebär att i samband med ditt besök på vår hemsida så kommer, till en början, i princip inga personuppgifter överföras till dessa tjänsteleverantörer. Du kan känna igen tjänsteleverantören via märket ovanför leverantörens första bokstäver eller via bolagets logo. Vi erbjuder dig att kommunicera direkt med tjänsteleverantören genom knappen på hemsidan. Tjänsteleverantören får endast information om att du har öppnat en motsvarande sida om du klickar på det avgränsade fältet för att aktivera insticksprogrammet. De uppgifter som Lexbase inhämtar överförs också. Avseende Facebook och Xing, blir din IP-adress anonymiserad direkt efter inhämtande av den enligt dem. När ett plug-in blir aktiverat, överförs dina personuppgifter till det bolag som tillhandahåller insticksprogrammet och behandlas där (i USA för det fallet att tillhandahållaren bedriver sin verksamhet där). Eftersom tjänsteleverantören inhämtar data genom cookies, rekommenderar vi att du tar bort alla cookies innan ni klickar på den gråaktiga rutan ovanför säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Vi har inget inflytande över de uppgifter som inhämtas eller hur de inhämtas av tjänsteleverantören. Inte heller har vi översikt av insamlandet av uppgifterna, syftet med insamlandet eller hur länge de sparas. Vi vet inte heller när och hur data tas bort av tjänsteleverantören.

Tjänsteleverantören lagrar uppgifter som inhämtas om dig som en användarprofil och använder den för marknadsföring, marknadsundersökningar och/eller efterfrågans utformning av deras hemsida. Sådan utvärdering  görs (även för användare som inte är inloggande) för att tillhandahållande efterfrågningsbaserad marknadsföring och för att informera andra användare i det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt att återkalla skapandet av sådan användarprofil genom att kontakta respektive tjänsteleverantör. Via insticksprogrammen erbjuder vi dig möjligheten att interagera med sociala nätverk och andra användare så att vi kan förbättra vår närvaro som hemsida och göra hemsidan mer intressant för dig som användare. Den lagliga grunden för behandlingen av insticksprogrammen är artikel 6 (1) punkten f GDPR.

Överföring av data sker oavsett om du har en användarprofil hos tjänsteleverantören och är inloggad där. Om du är inloggad på ett sådant socialt närverk, samlas dina uppgifter in genom direkt kontakt med användarprofilen. Om du klickar på aktiveraknappen och t.ex. länkar till en hemsida, lagras även den informationen på ditt användarkonto och kommunicerar detta med dina kontakter. Vi rekommenderar att logga ut från sociala nätverk efter att du använt dem, särskilt innan du trycker på aktiveraknappen om du vill undvika kontakt med din användarprofil hos tjänsteleverantören.

Du kan hitta mer information om syftet, de uppgifter som behandlas samt den behandling som görs av uppgifterna av tjänsteleverantören i deras dataskyddsutlåtande, se nedan. Du kan också hitta mer information om dina rättigheter avseende detta under inställningar. Där du även kan ändra hur du vill skydda dina personuppgifter.

Adresser till respektive tjänsteleverantör och deras information om dataskydd kan du hitta nedan.

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; mer information om dataskydd: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications and http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har åtagit sig att följa  EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://policies.google.com/privacy/partners. Google har åtagit sig att följa EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter har åtagit sig att följa EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

4. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Lexbase är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:

Lexbase
Karlavägen 102
114 51 Stockholm
E-mail: info@lexbase.se