Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Advokatetiska skäl som grund för byte av försvarare eller rättshjälpsbiträde

2024-01-26

 Advokatsamfundets regler om god advokatsed innehåller vissa bestämmelser om när en advokat är skyldig att frånträda ett uppdrag. Högsta domstolen har i dag meddelat två avgöranden som behandlar betydelsen av en sådan frånträdandeskyldighet när en domstol prövar en fråga om byte av offentlig försvarare eller rättshjälpsbiträde.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2024-01-25

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att de särskilda mervärdesskattebestämmelserna för resebyråer är tillämpliga på ett trafikföretags försäljning av andra trafikföretags resor. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-01-25

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

De skador som uppstod när taket på ett möbelvaruhus i Boden rasade omfattas av försäkring

2024-01-25

 Efter stängningsdags på eftermiddagen den 25 mars 2018 rasade taket in på Mio möbelvaruhus i Boden. Vid raset totalförstördes butiksdelen och den egendom som fanns i byggnaden. Ägaren av fastigheten som byggnaden var belägen på hade en kombinerad företagsförsäkring och begärde ersättning av försäkringsbolaget, eftersom det var brister i takkonstruktionen som orsakat raset. Försäkringsbolaget menade att skadehändelsen var snölast och att sådana händelser inte täcktes av försäkringen.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-01-23

 I domarbloggen har vi tidigare berättat om olika delar av Sveriges Domstolars internationella verksamhet. Arbetet är helt beroende av det engagemang som finns för internationella frågor hos medarbetare på landets olika domstolar. I slutet av varje år bjuder Domstolsverkets enhet för internationella relationer in samtliga aktiva experter till ett möte. Syftet med mötet är att ge möjlighet till ett utbyte av erfarenheter mellan experterna och att få inspiration inför det fortsatta arbetet. I veckans inlägg får du veta mer om expertmötet. Det är vår gästskribent Sebastian Nilhammer som berättar. ...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-01-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har i ett förhandsbesked om inkomstskatt ansett att det strider mot etableringsfriheten i EUF-fördraget att vägra ränteavdrag med stöd av 24 kap. 19 § första stycket inkomstskattelagen i en situation där de involverade företagen skulle ha haft koncernbidragsrätt om de hade varit svenska.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förvaring av skjutvapen

2024-01-19

 Fråga om särskilda skäl för tillstånd att förvara skjutvapen hos någon annan än hos vapeninnehavaren själv.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2024-01-18

 Fråga om självvald isolering i hemmet kan vara sådant socialt nedbrytande beteende som utgör grund för att bereda en person vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2024-01-16

 En tingsrättsdom som överklagats kan beaktas vid prövning av om en utlänning har rätt till uppehållstillstånd på grund av arbete.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om kriminalvård i anstalt

2024-01-16

 Fråga om Kriminalvården på grund av bestämmelsen om litispendens i förvaltningslagen varit förhindrad att pröva en ansökan om telefontillstånd, när ett tidigare beslut avseende tillstånd att ringa till samma person överklagats till domstol