Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om märkning av livsmedel

2023-11-22

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller förhållandet mellan artiklarna 5.2 g och 6.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/128 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för livsmedel för speciella medicinska ändamål. Artikel 5.2 g innehåller en bestämmelse om kompletterande obligatoriska uppgifter i märkningen av livsmedlet, och artikel 6.2 innehåller ett förbud mot att i märkningen upprepa uppgifterna i den obligatoriska närin...

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-11-21

 Veckans blogg handlar om handläggarassistenter. Sedan drygt ett år tillbaka har Södertörns tingsrätt en särskild tjänst som studenter kan söka för att avlasta våra handläggare med några av de dagliga sysslorna. Tjänsten har blivit väldigt uppskattad och såväl studenter som tingsrättens medarbetare är mycket nöjda. Är du student och funderar på om du ska söka en tjänst som handläggarassistent hos oss? Läs vår blogg så får du veta mer! I bloggen finns också en länk till en jobbannons som ligger ut nu.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avvisad talan

2023-11-21

 Socialförsäkringsbalkens bestämmelser om omprövning är tillämpliga på ett beslut av Försäkringskassan att avvisa en ansökan om sjukpenning med stöd av allmänna förvaltningsrättsliga principer.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2023-11-21

 Försäkringskassan kan inte tillämpa förvaltningslagens bestämmelse om ändring av gynnande beslut till den enskildes nackdel vid sidan av socialförsäkringsbalkens bestämmelser om när oriktiga beslut ska ändras.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-11-20

 Rättsprövning av beslut om förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillsyn över offentlig upphandling

2023-11-20

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Konkurrensverkets tillsynsbeslut är överklagbart (Mål nr 4543-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1379-23).

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om avvisat överklagande i mål om personuppgiftsbehandling

2023-11-17

 Integritetsskyddsmyndighetens beslut att inte utreda ett klagomål vidare respektive att avsluta ett tillsynsärende utan åtgärd är överklagbara.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetslöshetsförsäkring

2023-11-17

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller förutsättningarna för att det ska finnas giltig anledning att lämna sitt arbete av hälsoskäl (Mål nr 568-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6656-21).

Share Öppna i ny flik

Domvilla vid lantmäteriförrättning

2023-11-16

 En lantmäterimyndighets beslut om fastighetsregleringar avseende en samfällighet har undanröjts i viss del eftersom en person, som påstått sig vara nyttjanderättshavare eller servitutshavare och som använt samfälligheten under flera år, inte behandlats som sakägare vid förrättningarna.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2023-11-16

 Fråga om det är tillåtet för en kommun att fördela resurser till utbildning inom skolväsendet enligt ett system som premierar skolor som uppnår vissa kvalitetskrav (Mål nr 5519-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6760-21).