Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2023-02-10

 Försäkringskassan har ansetts ha rätt att neka utbetalning av assistansersättning enligt 51 kap.14 § socialförsäkringsbalken när månadens redovisning av utförd assistans har kommit in efter den tidpunkt som anges i de föreskrifter som Försäkringskassan har meddelat.

Share Öppna i ny flik

Fem tilltalade döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet, varav två döms även för försök till våld mot tjänsteman. Påföljderna har bestämts till fängelse mellan 4 och 5 år. En tilltalad frias.

2023-02-10

 

Tingsrätten har idag dömt fem tilltalade för att de medvetet har agerat tillsammans och i samförstånd med andra och för egen del har deltagit aktivt i att kasta sten, smällare och andra lösa föremål mot poliser och polisfordon den 14 april 2022 i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. Domstolen anser att de tilltalade genom sitt agerande och sin närvaro på platsen har utgjort en del av den samlade händelsen och därigenom också bidragit till att uppmuntra övriga gärningsmän i deras brottsliga ...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2023-02-10

 Kravet på månadsvis redovisning av assistans som utförs innan ett beslut har fattats i ett ärende gäller även under den tid då Försäkringskassan handlägger en ansökan om omprövning av ett tidigare fattat beslut att dra in assistansersättning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring

2023-02-10

 Återbetalning av arbetslöshetsförsäkring.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-02-10

 Tjänster som utförs av en legitimerad fysioterapeut då denne vikarierar för en fysioterapeut som har samverkansavtal med regionen har ansetts utgöra från skatteplikt undantagen sjukvård. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer bilförare för att ha orsakat allvarlig trafikolycka

2023-02-10

 Den 10 oktober 2021 inträffade en trafikolycka på Österleden i Helsingborg. Nu dömer tingsrätten en av bilförarna för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2023-02-09

 Utkast till förordning om gasprisstöd

Share Öppna i ny flik

Beslut angående fortsatt handläggning av mål om synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

2023-02-09

 

Vid Kristianstads tingsrätt pågår för närvarande ett mål om synnerligen grovt narkotikabrott m.m. mot sammanlagt femton tilltalade, varav tretton är häktade. Sedan en av försvararna i målet uteslutits ur Sveriges Advokatsamfund har tingsrätten pausat förhandlingen för att ta ställning till om huvudförhandlingen kan fortsätta. Tingsrätten har denna dag beslutat att den fd advokaten får fortsätta som försvarare vid huvudförhandlingen och även förordnat att huvudförhandl...

Share Öppna i ny flik

Ett konkursbo har ansetts inte ha behörighet att väcka en skadeståndstalan efter att konkursen avslutats

2023-02-09

 I syfte att få till stånd efterutdelning sedan en konkurs avskrivits väckte konkursboet en skadeståndstalan mot konkursgäldenärens maka. Högsta domstolen har kommit fram till att konkursboet inte ska anses ha behörighet att väcka den aktuella talan.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-02-09

 

Regeringen har den 9 februari 2023:

  • utnämnt Johan Alvner att vara rådman i Örebro tingsrätt
  • utnämnt Tomas Alvå att vara rådman i Uddevalla tingsrätt
  • anställt Johanna Carlsson på en tidsbegränsad anställning som hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Stockholm.