Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avaktualisering som arbetssökande

2022-07-06

 En förutsättning för att en allmän förvaltningsdomstol ska kunna pröva om en myndighet har haft stöd i rättsordningen för en vidtagen åtgärd är att den utgör ett förvaltningsbeslut som är överklagbart. Så har inte ansetts vara fallet med Arbetsförmedlingens beslut om att avregistrera en person som arbetssökande.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-07-05

 En aktieägares eftergift av fordringar på sitt eget bolag utgör ett skattefritt aktieägartillskott för bolaget motsvarande fordringarnas nominella belopp oavsett deras marknadsvärde.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2022-07-04

 Offentlig upphandling; fråga om ett krav, vilket innebär automatiskt förkastande av ett anbud som innehåller ett negativt delpris, står i strid med upphandlingslagstiftningen (Mål nr 766-22, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1803-21).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bostadstillägg

2022-07-04

 Bostadstillägg; fråga om det finns särskilda skäl att efterge krav på återbetalning när bostadstillägg har betalats ut felaktigt och den enskilde har god man (Mål nr 3257-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1042-21).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-07-01

 Ett bolags inkomster som beräknas enligt en s.k. effektivräntemetod och som enligt god redovisningssed är ränta, har inte ansetts vara ränteinkomster vid tillämpningen av bestämmelserna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

H2GS AB får tillstånd att börja bygga stålverk i Boden

2022-07-01

 Mark- och miljödomstolen har idag gett H2GS AB tillstånd till bland annat att få utföra de byggnadsarbeten som behöver genomföras för att anlägga och bygga det planerade stålverket inom Svartbyns verksamhetsområde i Boden (s.k. byggnadsdom). H2GS AB har även beviljats art- och biotopskyddsdispens, tillstånd att leda om Lillbäcken och tillstånd att leda bort grundvatten från jord- och bergskärning.

Share Öppna i ny flik

När kan man få en god man?

2022-07-01

 Högsta domstolen har gett vägledning när det gäller förutsättningarna för att förordna en god man för en person som anser sig behöva hjälp med att klara sig i samhället.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om föräldrapenning

2022-07-01

 Försäkringskassans beslut att återställa uttagna föräldrapenningdagar saknade laglig grund.

Share Öppna i ny flik

Lastbilschaufför döms efter dödsolyckan på Hallandsåsen

2022-07-01

 Tingsrätten har i dag dömt den lastbilschaufför som krockade med en stillastående minibuss på E6 Hallandsåsen den 30 april, vilket ledde till tre personers död. Mannen döms för tre fall av vållande till annans död samt vårdslöshet i trafik. Påföljden bestäms till villkorlig dom.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-06-30

 Undanröjt förhandsbesked om inkomstskatt.