Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-04-26

 

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ett överklagat förhandsbesked som gäller frågan om en utländsk trust med en svensk förmånstagare inkomstskattemässigt ska anses motsvara en svensk familjestiftelse. Högsta förvaltningsdomstolen fann, i likhet med Skatterättsnämnden, att så inte var fallet. Domstolen menade att tillgångarna i trusten inte kan anses ha avskilts till en självständig förmögenhet i sådan utsträckning som krävs för att trusten ska anses motsvara en s...

Share Öppna i ny flik

En frist för att väcka talan om återbäring av gåva ska inte prövas som ett rättegångshinder

2024-04-26

 En person väckte talan enligt ärvdabalken om att en gåva skulle återbäras till ett dödsbo. En sådan talan ska enligt lag väckas inom fem år från det att gåvan mottogs. Högsta domstolen konstaterar att frågan om talan väckts inom fristen ska avgöras som en del av den materiella prövningen i målet.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2024-04-25

 Ett avgörande i mål om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut enligt 5 kap. 1 § kommunallagen kan inte överklagas av en tjänsteman med stöd av delegation.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om penningtvätt

2024-04-25

 Högsta domstolen har i en dom lämnat vägledning när det gäller innebörden av rekvisitet ”härrör från brott eller brottslig verksamhet” vid penningtvättsbrott samt i bevisfrågor i anslutning till detta.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt

2024-04-23

 Fråga om ett livförsäkringsföretags verksamhet som består av mottagen återförsäkring avseende sjuk- och olycksfallsrisker ska beskattas med avkastningsskatt eller inkomstskatt (Mål nr 7360-7361-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2822-2823-22).

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om upphandlingsskadeavgift

2024-04-23

 Högsta förvaltningsdomstolen har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen gällande tolkningen av de unionsrättsliga bestämmelserna i upphandlingsdirektivet om ändringar av kontrakt under löptiden.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-04-23

 Den här veckan är domaren Elisabet Reimers från Kammarrätten i Stockholm vår gästskribent. Hon tycker att kunskapen i samhället generellt är lägre när det gäller förvaltningsdomstolarna jämfört med när det gäller de allmänna domstolarna. Det vill Elisabet ändra på! Om du läser inlägget kommer du att få upp ögonen för att förvaltningsmålen faktiskt handlar om frågor som i stort och smått berör oss alla och det samhälle vi tillsammans lever i.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2024-04-22

 Tjänster som en kommanditdelägare tillhandahåller ett kommanditbolag har ansetts tillhandahållna mot ersättning och av en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Avvikande expeditionstid Hovrätten för Västra Sverige

2024-04-17

 Fredagen den 19 april 2024 har hovrätten ingen expeditionstid från kl. 12.00. Hovrättens expeditionstid öppnas som vanligt kl. 08.00 måndagen den 22 april 2024.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-04-16

 De flesta känner nog till att biologiska spår i form av DNA är en ganska vanligt förekommande form av bevisning i domstol. Tanken med veckans blogg är att gräva lite djupare i vilken betydelse DNA- bevisning kan ha och hur den kan bedömas av domstolen. Veckans skribent är Daniel Eriksson som arbetar som domare på Södertörns tingsrätt.