Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om särskild avgift för landning av otillåten fångst

2024-06-17

 Befälhavaren på ett fiskefartyg är den som landar fångsten och därmed den som ska betala en särskild avgift, s.k. landningsavgift, för landning av otillåten fångst även när verksamheten bedrivs av ett aktiebolag.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2024-06-17

 Migrationsöverdomstolen uttalar sig om förutsättningarna för att utesluta en utlänning från flyktingstatus för delaktighet i gärning som strider mot FN:s syften och grundsatser.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skattetillägg

2024-06-14

 Skattetillägg har halverats när handläggningen av målet om skattetillägg tagit oskäligt lång tid.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skattetillägg

2024-06-14

 Skattetillägg har halverats när handläggningen av målet om skattetillägg tagit oskäligt lång tid.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om tillsyn enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning

2024-06-14

 Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen för att få klarhet i vilken av artiklarna 13 och 14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning som är tillämplig när personuppgifter hämtas in via en kroppsburen kamera.

Share Öppna i ny flik

Skadestånd på grund av Europakonventionen var preskriberat

2024-06-14

 Ett skadeståndskrav enligt Europakonventionen på grund av vanvård i ett fosterhem på sjuttiotalet har bedömts vara preskriberat.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstbeskattning

2024-06-13

 

En stiftelse som har ett eller flera allmännyttiga ändamål undantas från skattskyldighet för vissa inkomster, dvs. är inskränkt skattskyldig, om den uppfyller de s.k. verksamhets- och fullföljdskraven. Med allmännyttigt ändamål avses bl.a. ett ändamål som främjar miljövård. Verksamhetskravet innebär att stiftelsen i den verksamhet som bedrivs uteslutande eller så gott som uteslutande direkt eller genom bidrag främjar ett eller flera allmännyttiga ändamål. Fullföljdskrave...

Share Öppna i ny flik

Den som skickar ett överklagande med e-post bör invänta ett automatiskt svarsmeddelande från domstolen

2024-06-13

 En ansökan om återställande av försutten tid har avslagits när en försvarare hade skickat ett överklagande med e-post till domstolen utan att detta kom fram. Försvararen hade inte inväntat ett automatiskt svarsmeddelande eller vidtagit någon annan åtgärd inom överklagandefristen för att försäkra sig om att överklagandet nådde fram till domstolen.

Share Öppna i ny flik

Säljare av hus fick betalning till köpare ersatt av städfirma

2024-06-13

 En säljare av en fastighet betalade förlikningsvis ett visst belopp till köparna efter att de hade framställt krav på ersättning för en vattenskada på fastigheten. Skadan hade orsakats av en städfirma som säljaren hade anlitat inför köparnas tillträde. Säljaren har ansetts ha rätt till ersättning från städfirman för sin betalning till köparna.

Share Öppna i ny flik

Diskriminering när skolelev inte fick tillräckligt stöd

2024-06-13

 Högsta domstolen kommer i dagens avgörande fram till att en grundskoleelev som gick i fjärde klass blev diskriminerad genom att eleven inte fick tillräckligt stöd. Kommunen som är huvudman för skolan ska därför betala diskrimineringsersättning till eleven.