Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-05-20

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål nr UM 4202-24.

Share Öppna i ny flik

Hovrättens mål B 782-24 (synnerligen grov misshandel m.m.)

2024-05-17

 Den 18 april 2024 meddelade Ångermanlands tingsrätt dom i mål som gällde åtal för försök till mord och synnerligen grov misshandel genom olika handlingar riktade mot ett barn. Tingsrätten dömde den tilltalade för grov misshandel och synnerligen grov misshandel. Tingsrättens dom har överklagats av den tilltalade såväl som av åklagaren och den särskilda företrädaren för barnet. Målet kommer nu att prövas av hovrätten.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar vecka 20

2024-05-16

 Regeringen har den 16 maj utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2024-05-15

 

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett bolags tillhandahållande av neuropsykiatriska utredningar utgör skattepliktig uthyrning av personal och inte från mervärdesskatt undantagen sjukvård. Domstolen har i flera tidigare avgöranden behandlat gränsdragningen mellan tjänster som utgör skattepliktig uthyrning av personal och tjänster som utgör från skatteplikt undantagen sjukvård
eller utbildning, bland annat i rättsfallen HFD 2018 ref. 41 och HFD 2020 ref. 5. Med tillämpning av tidigare prax...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-05-15

 Uppgifter om en bilförares namn, personnummer och adress som inhämtats vid utredningen av en hastighetsöverträdelse som registrerats genom en s.k. fartkamera har inte ansetts inhämtade genom kamerabevakning. Uppgifterna omfattas därför inte av sekretess enligt 32 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetslöshetsersättning

2024-05-15

 En arbetslöshetskassa ska i samband med omprövning av beräkningen av en företagares dagsförtjänst beakta ett beslut om slutlig skatt som meddelats efter arbetslöshetskassans grundbeslut.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-05-14

 Den här veckan handlar bloggen om den straffskärpningsbestämmelse för brott i kriminella nätverk som infördes för snart ett år sedan. Bloggen tar upp frågan om varför bestämmelsen infördes och vad bestämmelsen innebär.

Share Öppna i ny flik

En dom om beviskrav i mål om patientskadeersättning

2024-05-08

 Högsta domstolen slår fast att ett lindrat beviskrav ska tillämpas på frågan om en behandlingsskada hade kunnat undvikas.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-05-07

 Söndagen den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Tingsnotarien Jonas Ene har med anledning av valet skrivit ett inlägg om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten. Inlägget ingår i Domarbloggens serie om ovanliga brott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2024-05-06

 När en underhållsskyldig förälder ansöker om ekonomiskt bistånd har nämnden rätt att, vid beräkning av biståndets storlek, beakta att en ungdom som går i gymnasieskolan inte har deltagit i studierna på ett sådant sätt att de bidrag som förutsätter sådana studier kan betalas ut.