Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar vecka 25

2024-06-20

 Regeringen har den 20 juni utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillsyn enligt EU:s dataskyddsförordning

2024-06-20

 EU:s dataskyddsförordning är en sådan lag med förbud mot offentliggörande av personuppgifter som avses i 1 kap. 20 § yttrandefrihetsgrundlagen Sammanfattning.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

2024-06-20

 

Om en person som är 16 år kan anses omfattas av 9 § 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (Mål nr 756-24, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 216-24)

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2024-06-20

 

Hur 113 kap. 3 § första stycket 2 socialförsäkringsbalken ska förstås när ett beslut om sjukpenninggrundande inkomst blivit oriktigt på grund av att den försäkrade inte har lämnat korrekta uppgifter (Mål nr 2352-24, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6791-23).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2024-06-20

 Dom i mål om rättsprövning

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2024-06-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen när det gäller tolkningen av mervärdesskattedirektivets bestämmelser om vouchrar med avseende på ett kundlojalitetsprogram där köparna tilldelas poäng som de kan lösa in mot varor.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om ersättning till offentligt biträde; fråga om avvisning

2024-06-19

 En advokatbyrå har inte haft rätt att överklaga ett beslut om ersättning till ett offentligt biträde.

Share Öppna i ny flik

Nytt avgörande om vårdnad och umgänge

2024-06-19

 I ett mål om vårdnad har det ansetts vara bäst för barnen att vårdnaden får vara kvar hos mamman trots att hon har brustit i omsorg om barnen när det gäller att tillgodose deras behov av kontakt med pappan.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen beviljar resning i ett brottmål eftersom åklagaren varit jävig

2024-06-19

 En åklagare som tidigare varit anställd på en advokatbyrå som företrätt en av målsägandena i ett brottmål har ansetts vara jävig. Resning har därför beviljats i målet.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2024-06-19

 Fråga om förutsättningarna för att en sökande ska ha gjort sannolikt att den uppgivna identiteten är riktig i ett ärende om svenskt medborgarskap.