Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om särskild avgift enligt socialtjänstlagen

2024-06-10

 Mål om särskild avgift enligt socialtjänstlagen. En kommun kan fullgöra en skyldighet att tillhandahålla bistånd enligt socialtjänstlagen i form av särskilt boende genom att erbjuda ett sådant boende i en annan kommun. Det avgörande är att den enskilde genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-06-10

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om rätten att ta del av en allmän handling kan begränsas av den anledningen att tystnadsplikt enligt yttrandefrihetsgrundlagen gäller för vissa uppgifter i handlingen (Mål nr 2348-24, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1625-24).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avvisad talan

2024-06-10

 Fråga om ett beslut i en jävsfråga i ett ärende om att avskilja en person från utbildning får överklagas, trots att beslut i ärenden om avskiljande omfattas av ett uttryckligt överklagandeförbud.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2024-06-10

 Ett beslut av Riksdagens ombudsmän i ett ärende om utlämnande av handling har ansetts vara ett administrativt beslut som kan bli föremål för resning i kammarrätten.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2024-06-07

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om bildande av ett naturreservat.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar vecka 23

2024-06-05

 Regeringen har den 5 juni utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om resning

2024-06-05

 Högsta förvaltningsdomstolen har beviljat ett bolag resning i ett inkomstskattemål efter att både bolaget och dess ägare beskattats för samma inkomst.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-06-04

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i mål nr UM 4458-24.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-06-04

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en anställd som av sin arbetsgivare får köpa råvaror till marknadspris för att sedan tillreda dessa på obetald rast inte erhåller någon kostförmån

Share Öppna i ny flik

Domstolsverket kommenterar JO:s kritik

2024-06-04

 JO riktar i delar kritik mot Domstolsverkets införande av DiBa, verksamhetsstödet för hantering av brottmålsavgöranden i tingsrätt. Även om flertalet av de problemområden som JO lyfter fram numera är åtgärdade tar Domstolsverket till sig av den kritik som framförs i beslutet.