Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

En fiberförening var en ideell förening som kunde träffa avtal och vara part i ett skiljeförfarande

2022-06-30

 I en skiljedom hade en internetleverantör ålagts att betala viss ersättning till en fiberförening enligt ett avtal mellan parterna. Internetleverantören klandrade skiljedomen och gjorde bland annat gällande att fiberföreningen saknade rättskapacitet, dvs. att den inte kunde träffa skiljeavtal eller påkalla skiljeförfarande. Hovrätten ansåg att fiberföreningen saknade rättskapacitet och upphävde skiljedomen. Högsta domstolen har funnit att fiberföreningen utgjort en ideell förening med rättskapacitet och att skiljedomen därför inte ska upphävas på den grunden. Målet återförvisas till hovrätten...

Share Öppna i ny flik

Ingen ersättning för felaktigt frihetsberövande efter resning av 26 år gammalt mord, när frihetsberövandet var en följd av ett falskt erkännande

2022-06-30

 En 15-årig pojke erkände falskeligen 1986 mordet på sin styvmor efter påverkan av en nära anhörig. Erkännandet ledde till att han häktades och han dömdes också för mordet till sluten psykiatrisk vård. Frihetsberövandet pågick i drygt ett år och tio månader. Han tog tillbaka sitt erkännande redan under verkställigheten av vården 1988, men en återupptagen förundersökning lades ner. Först år 2016 beviljades han resning och, efter det att åklagaren lagt ned åtalet, meddelades en frikännande dom.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen i Östersund upphäver Kommunfullmäktiges i Östersunds kommuns beslut att anta detaljplanen för Gustav III:s torg

2022-06-30

 Mark- och miljödomstolen har funnit att den överklagade detaljplanen ska upphävas på den grunden att ett genomförande av den påtagligt kan skada riksintresset för kulturmiljö, Östersunds stad (Z27).

Share Öppna i ny flik

Dom om ny detaljplan för Gröna Lund

2022-06-30

 Mark- och miljööverdomstolen har idag fastställt ny detaljplan för utbyggnad av Gröna Lund i Stockholm

Share Öppna i ny flik

Södertörns tingsrätt inför ett digitalt förordnandesystem

2022-06-29

 Från och med den 1 september 2022 tillämpar Södertörns tingsrätt ett digitalt förordnandesystem för att förordna offentliga biträden i fria mål och ärenden.

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts i mål om grovt sabotage mot blåljusverksamhet

2022-06-29

 Åklagaren har väckt åtal mot tre personer för grovt sabotage mot blåljusverksamhet under påskhelgen.

Share Öppna i ny flik

Rättegången om mord och brott mot griftefrid m.m. hösten 2021 är avslutad

2022-06-29

 Rättegången i målet om mord och brott mot griftefrid m.m. under hösten 2021 avslutades den 28 juni 2022.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt m.m.

2022-06-29

 Fråga om ett konkursbo kan anses ha omsatt egendom som omfattats av ett avtal om lösöreköp och som utgjort säkerhet för en av konkursgäldenärens skulder.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-06-29

 Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om kupongskatt m.m.

2022-06-29

 Fråga om det är förenligt med den fria rörligheten för kapital i EUF-fördraget att ta ut kupongskatt på utdelningar till ett offentligt pensionsinstitut etablerat i Finland (Mål nr 6973-6977-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1780-1784-20, Mål nr 664-669-22, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1770-1775-20, Mål nr 7550-7558-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1793-1801-20).