Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt meddelar dom i mål om försök till finansiering av terrorism

2023-09-20

 Svea hovrätt fastställer i huvudsak tingsrättens dom mot en man som är kopplad till PKK. Han döms för försök till grov utpressning, grovt vapenbrott och försök till finansiering av terrorism, grovt brott. Påföljden blir fängelse fyra år och sex månader. Hovrätten upphäver dock beslutet om utvisning.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-09-19

 Hur utvecklas man i rollen som domare? I början av juni höll tingsrätten ett internat för våra fiskaler på det temat. Veckans inlägg på Domarbloggen handlar om internatet och är skrivet av tingsrättens administrativa fiskal.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i mål om grovt spioneri

2023-09-19

 Högsta domstolen har i dag beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål om grovt spioneri. Det innebär att hovrättens dom står fast.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillämpning av resegarantilagen

2023-09-18

 En idrottsturnering utgör inte en turisttjänst enligt paketreselagen som tillhandahålls deltagarna i turneringen.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2023-09-15

 Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit en ansökan om resning med hänvisning till att det till huvudsaklig del berott på sökandens eget agerande att den nya omständigheten inte har kunnat åberopas i det ordinarie förfarandet.

Share Öppna i ny flik

Rättegången i målet om mordet på en 15-åring i Skogås inleds den 25 september 2023

2023-09-15

 Den 11 september inkom åtal i målet om mordet på en 15-åring. Åtalet rör den mest omfattande delen i den målserie som Södertörns tingsrätt kommer att påbörja huvudförhandling i med start den 25 september. I åtalet finns påståenden om omfattande och mycket allvarlig brottslighet i samband med att en 15-årig pojke sköts till döds i januari i år på en restaurang i Skogås.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2023-09-15

 Fråga om Tullverkets beslut att avvisa en tulldeklaration är överklagbart (Mål nr 3764-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6411-22).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av uppgifter

2023-09-15

 Fråga om vad som krävs för att ett utlämnande av uppgifter ska anses hindra arbetets behöriga gång hos den utlämnande myndigheten.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om föräldrapenning

2023-09-14

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om ett barn, vars föräldrar är tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd, ska anses bosatt i Sverige i socialförsäkringsbalkens mening trots att barnet inte har uppehållstillstånd (Mål nr 2624-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6361-22).

Share Öppna i ny flik

Regeringens utnämningar

2023-09-14

 Regeringen har den 14 september 2023 utnämnt: