Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-12-12

 Kravet på hemvisttid i Sverige i medborgarskapsärende är uppfyllt när godtagbar förklaring till ändrad uppgift om födelsetid har lämnats. Målet återförvisas till Migrationsverket för prövning av övriga krav.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-12-12

 I veckans inlägg får vi veta mer om hur det är att arbeta på Europadomstolen i Strasbourg. Stort tack till vår gästskribent Axel Hallberg!

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om aktivitetsstöd

2023-12-11

 Frågan om vid vilken tidpunkt en beslutad dagersättning i form av aktivitetsstöd ska anses ha förfallit till betalning och beslutet därmed inte längre får ändras till den försäkrades nackdel.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen prövar den tilltalades skyldighet att ersätta staten för kostnad för offentlig försvarare

2023-12-11

 En tilltalads skyldighet att betala ersättning för försvararkostnader har satts ned på grund av att brottsmisstankarna ursprungligen avsett fler brott än han sedermera dömdes för.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och skattetillägg m.m.

2023-12-08

 Den fråga som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om handläggningen av målen har dröjt på ett sådant sätt att det finns skäl för hel eller delvis befrielse från skattetillägg(Mål nr 5595–5598-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6931–6934-20).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt och skattetillägg m.m.

2023-12-08

 Den fråga som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om handläggningen av målen har dröjt på ett sådant sätt att det finns skäl för hel eller delvis befrielse från skattetillägg(Mål nr 5599--5600-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6935-20 och 6936-20).

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om svensk domsrätt

2023-12-08

 Svensk domstol har ansetts behörig att döma över brottet hindrande av elektronisk övervakning av ett utvidgat kontaktförbud när förbudspersonen i Norge avlägsnat den elektroniska utrustningen (fotbojan).

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-12-08

 Omvårdnadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken ska inte tas med vid beräkningen av om en anknytningsperson uppfyller försörjningskravet enligt utlänningslagen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-12-07

 Rättsprövning av nekat bygglov med hänsyn till totalförsvarets intressen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2023-12-06

 Fråga om Affärsverket svenska kraftnät har rätt att överklaga beslut av Energimarknadsinspektionen som avser krav på en befintlig kraftproduktionsmodul enligt förordning (EU) 2016/631 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer, för dess anslutning till distributionsnätet (Mål nr 2081-23, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1537-22).