Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2024-06-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen när det gäller tolkningen av mervärdesskattedirektivets bestämmelser om vouchrar med avseende på ett kundlojalitetsprogram där köparna tilldelas poäng som de kan lösa in mot varor.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om ersättning till offentligt biträde; fråga om avvisning

2024-06-19

 En advokatbyrå har inte haft rätt att överklaga ett beslut om ersättning till ett offentligt biträde.

Share Öppna i ny flik

Nytt avgörande om vårdnad och umgänge

2024-06-19

 I ett mål om vårdnad har det ansetts vara bäst för barnen att vårdnaden får vara kvar hos mamman trots att hon har brustit i omsorg om barnen när det gäller att tillgodose deras behov av kontakt med pappan.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen beviljar resning i ett brottmål eftersom åklagaren varit jävig

2024-06-19

 En åklagare som tidigare varit anställd på en advokatbyrå som företrätt en av målsägandena i ett brottmål har ansetts vara jävig. Resning har därför beviljats i målet.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2024-06-19

 Fråga om förutsättningarna för att en sökande ska ha gjort sannolikt att den uppgivna identiteten är riktig i ett ärende om svenskt medborgarskap.

Share Öppna i ny flik

Uppdragsgivarens risktagande och riskmedvetenhet vid skatterådgivning

2024-06-18

 Skatteverket upptaxerade delägarna i ett fåmansbolag och beskattade medel som betalats till dem som lön. Delägarna krävde skadestånd av sin skatterådgivare för vårdslös skatterådgivning. Talan har ogillats på grund av delägarnas risktagande och riskmedvetenhet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om särskild avgift för landning av otillåten fångst

2024-06-17

 Befälhavaren på ett fiskefartyg är den som landar fångsten och därmed den som ska betala en särskild avgift, s.k. landningsavgift, för landning av otillåten fångst även när verksamheten bedrivs av ett aktiebolag.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2024-06-17

 Migrationsöverdomstolen uttalar sig om förutsättningarna för att utesluta en utlänning från flyktingstatus för delaktighet i gärning som strider mot FN:s syften och grundsatser.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skattetillägg

2024-06-14

 Skattetillägg har halverats när handläggningen av målet om skattetillägg tagit oskäligt lång tid.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skattetillägg

2024-06-14

 Skattetillägg har halverats när handläggningen av målet om skattetillägg tagit oskäligt lång tid.