Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-05-03

 I tidigare inlägg på Domarbloggen har vi träffat flera medarbetare för att presentera olika yrkesroller på domstolen. En yrkesroll som finns på de flesta stora domstolar är en så kallas administrativ direktör. I dagens inlägg träffar vi den administrativa direktören på Södertörns tingsrätt, nämligen Szilárd Rado.

Share Öppna i ny flik

Krav på återbetalning av medel som erlagts för en avsedd investering fick ingen framgång

2022-05-03

 En man avtalade med ett bolag om att detta skulle hjälpa honom med en investering. Efter anvisning från bolaget betalade mannen in de medel som skulle investeras till ett annat bolag. Någon investering kom dock inte till stånd. Det uppstod då en tvist om huruvida det bolag, som hade tagit emot betalningen från mannen, var skyldigt att betala honom vad han tidigare hade erlagt till bolaget. Högsta domstolen har nu kommit fram till att mannen inte hade rätt att kräva det bolaget på betalning.

Share Öppna i ny flik

Allras ägare ska betala skatt och arbetsgivaravgifter – men skadeståndsskyldighet påverkar beloppen

2022-05-02

 Förvaltningsrätten anser i domarna att det klart framgår att inkomsterna är skattepliktiga och att arbetsgivaravgifter ska betalas. Svea hovrätts fällande brottmålsdom gör dock att skatterna och arbetsgivaravgifterna sätts ner helt.

Share Öppna i ny flik

Nu är resultatet av vår digitala enkät klart

2022-05-02

 Den allmänna målavdelning vid Vänersborgs tingsrätt har genomfört en digital enkätundersökning till parter och vittnen, som varit involverade i en brottmåls- eller tvistemålsförhandling

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avvisad begäran om omprövning

2022-05-02

 Avvisad begäran om omprövning

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt och skattetillägg

2022-05-02

 Fråga om under vilka förutsättningar som anskaffningsvärdet för ett inventarium som har förvärvats från ett företag som står den skattskyldige nära ska justeras med stöd av jämkningsregeln i 18 kap. 11 § inkomstskattelagen.

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts i omfattande mål vid Uppsala tingsrätt om bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott

2022-05-02

 Idag har åtal väckts mot 17 personer misstänkta för inblandning i bland annat synnerligen grovt narkotikabrott. Huvudförhandlingen inleds den 16 maj 2022 och kommer att hållas i säkerhetssalarna på Attunda tingsrätt. I målet är sju personer häktade. Några av dessa har varit frihetsberövade sedan sommaren 2021.

Share Öppna i ny flik

Utredningsuppdrag till Anita Linder

2022-04-29

 Kammarrättslagmannen Anita Linder ska utreda frågor om barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2022-04-29

 Mål om assistansersättning återförvisas till kammarrätten.

Share Öppna i ny flik

Dom i brottmålet mot Römosseskolans tidigare rektor

2022-04-29

 Tingsrätten har idag dömt två personer som verkat i företag kopplade till Römosseskolan för grova bokföringsbrott. Den 55-årige man som tidigare var rektorn för Römosseskolan döms även för grov förskingring av mer än 12 miljoner kronor.