Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2022-06-15

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om den reducerade mervärdesskattesatsen för böcker, tidningar och tidskrifter som tillhandahålls på elektronisk väg är tillämplig på en digital abonnemangstjänst som gör det möjligt att lyssna på podcaster.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-06-15

 En effektivare upphandlingstillsyn Ds 2022:5

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skolattack i Kristianstad

2022-06-14

 Tingsrätten har denna dag dömt en nu sjuttonårig man för tre fall av försök till mord och två fall av grovt olaga hot i samband med en skolattack på en gymnasieskola i Kristianstad. Eftersom den dömde mannen var under arton år när gärningen begicks har påföljden bestämts till sluten ungdomsvård i stället för till fängelse. Den slutna ungdomsvården ska pågå under tre år.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården

2022-06-14

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat förutsättningarna för att återkalla en legitimation att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården.

Share Öppna i ny flik

Transportören är inte ersättningsskyldig för punktskatt på stulna cigaretter

2022-06-14

 En transportör åtog sig att för en distributör transportera ett parti cigaretter från Nederländerna till Malmö. Transportören anlitade i sin tur en undertransportör. Vid en mellanlagring i Helsingborg stals nästan alla cigaretter. Transportören betalade ersättning till distributören för dem. Dessutom ersatte transportören kostnaden för punktskatt avseende cigaretterna eftersom stölden utlöst skattskyldighet. Transportören krävde därefter ersättning från undertransportören.

Share Öppna i ny flik

Begränsad telefontid för avdelningarna under sommaren

2022-06-14

 Tingsrättens avdelningar stänger sina telefoner för lunch mellan kl. 12-13 under perioden 15 juni till 19 augusti 2022.

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts mot en man för mord och brott mot griftefrid m.m. hösten 2021

2022-06-14

 

Åtalet och huvudförhandlingen

Sedan november 2021 har en man varit häktad som misstänkt för mord i Nyköping i september 2021 och brott mot griftefrid i Nyköping och på flera platser i centrala Stockholm i september och oktober 2021.

Åklagaren har i dag väckt åtal mot mannen för mord, brott mot griftefrid och grovt vapenbrott.

Huvudförhandlingen är bokad till den 22–23 och den 28 juni 2022.

Övrigt

Det finns ett begränsat antal åh...

Share Öppna i ny flik

Information inför huvudförhandling i mål mot två före detta advokater

2022-06-13

 Huvudförhandlingen i mål mot två före detta advokater inleds den 16 juni 2022 kl. 09.00. Sista förhandlingsdag beräknas bli den 23 juni 2022. Bifogad huvudförhandlinsplan kan komma att ändras.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-06-13

 Fråga om en kommunal lantmäterimyndighet, som är inordnad under en kommunal nämnd, är en myndighet i den mening som avses i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten har idag fastställt Örebro tingsrätts beslut att förklara en tidigare advokat obehörig

2022-06-13

 

Örebro tingsrätt ansåg att den tidigare advokaten misskött sitt uppdrag så allvarligt att det fanns skäl att förklara honom obehörig att få brukas som ombud eller försvarare vid tingsrätten. I beslutet hänvisade tingsrätten till flera mål där den tidigare advokatens kostnadsräkningar ifrågasatts samt till prövningar i Sveriges advokatsamfund där han också ådragit sig allvarlig kritik. Hovrätten, som har instämt i tingsrättens bedömning, har fastställt besl...