Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-02-07

 Endast den del av ett bolags inkomster från en förvärvad portfölj av förfallna fordringar som tas upp till beskattning och som motsvarar avtalad ränta ska anses utgöra ränteinkomster vid tillämpningen av bestämmelserna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-02-06

 Vid tillämpningen av den s.k. utomståenderegeln har det inte ansetts föreligga särskilda skäl för att anse att en andel i ett fåmansföretag är kvalificerad. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2024-02-06

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-02-06

 Den här veckan skriver tingsfiskalen Sofia Holje om en utbildning vid Nationellt forensiskt centrum, förkortat NFC, som våra fiskaler har gått på. NFC är en del av Polismyndigheten och hjälper till med olika typer av undersökningar av material och spår från en brottsplats. Bland annat har våra tingsfiskaler fått lära sig mer om DNA bevisning som kan förekomma i rättegångar om allvarlig brottslighet.

Share Öppna i ny flik

Översatta avgöranden publicerade på vår engelskspråkiga webbplats

2024-02-02

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare två översatta avgöranden på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2024-02-01

 Regeringen har den 1 februari utnämnt

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om avvisad talan

2024-02-01

 Fråga om det är förenligt med artikel 2 i det sjunde tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna att neka ett bolag som har upplösts genom konkurs att få beslut om skattetillägg överprövat av högre rätt (Mål nr 4260–4262-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7640–7642-22).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-01-31

 Fråga om uppgifter i en handling som en kommuns socialtjänst har överlämnat för översättning till ett kommunalförbund, som för medlemmarnas räkning bedriver översättningsförmedling, omfattas av socialtjänstsekretess hos kommunalförbundet (Mål nr 7435-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6296-23).

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-01-30

 Södertörns tingsrätt tar varje år emot flera prao-elever som bor i domstolens närområde och går på högstadiet. Denna vecka har bloggen låtit en av våra prao-elever själv hålla i pennan för att berätta hur hennes prao har varit och vad hon har gjort.

Share Öppna i ny flik

Advokatetiska skäl som grund för byte av försvarare eller rättshjälpsbiträde

2024-01-26

 Advokatsamfundets regler om god advokatsed innehåller vissa bestämmelser om när en advokat är skyldig att frånträda ett uppdrag. Högsta domstolen har i dag meddelat två avgöranden som behandlar betydelsen av en sådan frånträdandeskyldighet när en domstol prövar en fråga om byte av offentlig försvarare eller rättshjälpsbiträde.