Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2024-02-13

 Fråga om det var rätt av kammarrätten att avvisa Försäkringskassans överklagande av förvaltningsrättens beslut att överlämna handlingarna i ett mål enligt förordningen (2023:108) om elstöd till konsumenter för november–december 2022 till myndigheten, för utredning av om den enskilde är berättigad till ytterligare stöd (Mål nr 5488-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4251-23).

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-02-13

 Många människor känner till vad de allmänna domstolarna har för måltyper. Södertörns tingsrätt är en allmän domstol och vi hanterar exempelvis brottmål, tvistemål och domstolsärenden. Men vilka måltyper hanterar förvaltningsdomstolarna? Hur går processen till där? Och vilka likheter och olikheter finns det mellan de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna? Det här är några av de frågor som Eva Zawiska-Önnertson svarar på i sitt blogginlägg. Eva arbetar hos oss på Södertörns tingsrätt som domare, men hon har också arbetat som domare på en förvaltningsdomstol. ...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2024-02-09

 

Rättsprövning av beslut om att tillåta inrättande av nya farledsavsnitt i en allmän farled.

Share Öppna i ny flik

Myndighetsgemensamt initiativ om att utreda förbättrade möjligheter till delgivning

2024-02-08

 Domstolsverket, Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan har till Justitiedepartementet lämnat en hemställan om att regeringen närmare låter utreda och överväga förbättrade möjligheter till delgivning. Bakgrunden till initiativet är de stora konsekvenser som misslyckade delgivningar har för den offentliga förvaltningen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om dödförklaring

2024-02-08

 Fråga om under vilka förutsättningar en person kan dödförklaras med stöd av 1 och 4 §§ lagen (2005:130) om dödförklaring (Mål nr 6460-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5541-22).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-02-07

 Endast den del av ett bolags inkomster från en förvärvad portfölj av förfallna fordringar som tas upp till beskattning och som motsvarar avtalad ränta ska anses utgöra ränteinkomster vid tillämpningen av bestämmelserna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-02-06

 Vid tillämpningen av den s.k. utomståenderegeln har det inte ansetts föreligga särskilda skäl för att anse att en andel i ett fåmansföretag är kvalificerad. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2024-02-06

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-02-06

 Den här veckan skriver tingsfiskalen Sofia Holje om en utbildning vid Nationellt forensiskt centrum, förkortat NFC, som våra fiskaler har gått på. NFC är en del av Polismyndigheten och hjälper till med olika typer av undersökningar av material och spår från en brottsplats. Bland annat har våra tingsfiskaler fått lära sig mer om DNA bevisning som kan förekomma i rättegångar om allvarlig brottslighet.

Share Öppna i ny flik

Översatta avgöranden publicerade på vår engelskspråkiga webbplats

2024-02-02

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare två översatta avgöranden på sin engelskspråkiga webbplats.