Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om avvisad talan

2024-03-13

 Bestämmelsen i 44 § tredje stycket förvaltningsprocesslagen om när en handling som finns i domstolens postlåda anses inkommen är inte tillämplig när en handling skickas in digitalt utan bara när en handling har lagts i domstolens fysiska postlåda.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-03-13

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2024-03-12

 Resning.

Share Öppna i ny flik

Nu ingår förvaltningsdomstolarna i Domarbloggen

2024-03-12

 Nu ger Domarbloggen en ännu mer komplett inblick i svenskt rättsväsende. Förvaltningsrätten respektive Kammarrätten i Stockholm medverkar från och med idag som gästskribenter.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt

2024-03-12

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett bolag har rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt som uppkommit vid förvärv av ett dotterbolag eftersom bolaget sålt skattepliktiga tjänster till det förvärvade dotterbolagets egna dotterbolag.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-03-12

 Genom ett samarbete med Förvaltningsrätten respektive Kammarrätten i Stockholm ger Domarbloggen nu en ännu mer heltäckande bild av svenskt rättsväsende. Domaren Anette Briheim Fällman, med bakgrund från både allmän domstol och förvaltningsdomstol, inleder som gästskribent i dag.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om föräldrapenning

2024-03-11

 En person som behöver uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige kan anses bosatt här i socialförsäkringsbalkens mening även om vederbörande saknar sådant tillstånd.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-03-08

 Fråga om en handling i ett avslutat mål hos kammarrätten kan lämnas ut.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-03-08

 Videofilmer som getts in i ett mål enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har inte lämnats ut.

Share Öppna i ny flik

En dom om värdeersättning vid återvinning i konkurs

2024-03-08

 Värdeersättning vid återvinning i konkurs har bestämts utifrån värdet vid återvinningsmålets avgörande och inte utifrån värdet vid tidpunkten för den återvunna rättshandlingen.