Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om bistånd åt asylsökande enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

2024-02-28

 Den omständigheten att en utlänning som har fått avslag på sin asylansökan därefter ansöker om uppehållstillstånd för arbete, eller ansöker om uppehållstillstånd som familjemedlem till en arbetstagare, innebär inte att utlänningen upphör att omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillsyn över offentlig upphandling

2024-02-28

 Ett tillsynsbeslut av Konkurrensverket i ett ärende om offentlig upphandling har ansetts överklagbart.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om tillsyn enligt EU:s dataskyddsförordning

2024-02-28

 Frågan om EU:s dataskyddsförordning är en sådan lag med förbud mot offentliggörande av personuppgifter som avses i 1 kap. 20 § yttrandefrihetsgrundlagen (Mål nr 4588-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1128-23).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om omvårdnadsbidrag

2024-02-28

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om, och i så fall under vilka förutsättningar, det i domstol är möjligt att utvidga prövningsramen i ett mål om omvårdnadsbidrag och samtidigt återförvisa målet till en lägre instans för prövning (Mål nr 3395-23, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2053-21).

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen presenterar sin verksamhet

2024-02-27

 Högsta domstolen publicerar nu sin verksamhetsberättelse för 2023. Den innehåller bland annat en presentation av två nya justitieråd och texter om den ombyggnation som genomfördes i Bondeska palatset under året. I verksamhetsberättelsen finns också återkommande inslag som redogörelser för händelser under året och viss statistik avseende Högsta domstolens målhantering.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-02-27

 Europarådets huvuduppgifter är att driva frågor om mänskliga rättigheter och demokrati. Något som kanske inte är lika känt är att det inom ramen för Europarådet även bedrivs ett omfattande arbete för domstolsutveckling. I det här inlägget ska våra gästskribenter Karin Wennberg Boberg och Björn Lindén från Domstolsverket lära oss mer om arbetet med domstolsutveckling.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-02-23

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Malmö tingsrätt presenterar verksamhetsberättelsen för 2023

2024-02-23

 2023 blev ett historiskt år för Malmö tingsrätt med flytten från rådhuset samtidigt som man fick in fler mål och ärenden än någonsin tidigare.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ersättning till offentligt biträde

2024-02-23

 Fråga om ersättning till offentligt biträde.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om merkostnadsersättning

2024-02-22

 För att en fast kostnad för bilinnehav ska anses utgöra en merkostnad vid bedömningen av rätten till merkostnadsersättning krävs att kostnaden går utöver en kostnad som kan anses normal för en person utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder.