Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

2023-06-22

 För att en kostnad ska vara en ersättningsgill extraordinär kostnad enligt 5 § förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. krävs inte att kostnaden har koppling till ett visst barns eller en viss elevs behov av särskilt stöd.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-06-22

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om upphävande av strandskydd

Share Öppna i ny flik

Migrationsöverdomstolen avslår överklagande i mål om svenskt medborgarskap.

2023-06-22

 Migrationsöverdomstolen bedömer att en sökande inte kan beviljas svenskt medborgarskap om denne tjänstgjort i de reguljära syriska väpnade styrkorna under den tid som dessa gjort sig skyldiga till systematiska, omfattande och grova övergrepp.

Share Öppna i ny flik

Två ansvariga för Korpbergets Behandlingscenter AB döms för vållande till annans död.

2023-06-22

 Två personer i ledande ställning på behandlingshemmet döms för att ha underlåtit att vidta tillräckliga åtgärder när det gäller bland annat tillsyn och medicinsk bedömning av en intagen 19-årig patient, vilket fått till följd att patienten avled. En tredje åtalad person frikänns från brott.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer dom gällande mordförsök med machete

2023-06-22

 Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten och dömer en 22-årig man för bland annat mordförsök till femton års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Flera dömda efter skjutning i centrala Hässleholm

2023-06-22

 Natten mellan den 2 och 3 oktober 2022 ägde en skottlossning rum på Skolgatan i centrala Hässleholm. Totalt åtta personer åtalades för inblandning, varav tingsrätten nu fäller fem. Tingsrätten går på åklagarens linje och anser att brottsligheten är värd långa fängelsestraff. På grund av säkerhetsskäl fick huvudförhandlingen, som omfattade flera dagar, hållas i säkerhetssal vid Göteborgs tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-06-22

 En utlänning som omfattas av ett omedelbart verkställbart avvisningsbeslut kan under vissa omständigheter hållas i så kallat sannolikhetsförvar.

Share Öppna i ny flik

Svaromål har inkommit i uppmärksammat mål om klimatet

2023-06-21

 

Tingsrätten handlägger ett uppmärksammat grupptalemål (T 8304-22) i vilket krav har ställts på staten att vidta vissa åtgärder. Staten har i dag lämnat in sitt svaromål och begärt att talan ska avvisas. Tingsrätten har förelagt käranden att yttra sig i avvisningsfrågan senast den 28 augusti 2023.

Share Öppna i ny flik

Humana Assistans AB får behålla sina tillstånd att bedriva verksamhet

2023-06-21

 Förvaltningsrätten har i en dom upphävt Inspektionen för vård och omsorgs beslut att återkalla Humana Assistans AB:s tillstånd enligt LSS och socialtjänstlagen.

Share Öppna i ny flik

Rektors beslut inte överklagbart

2023-06-21

 

Rektorn vid Folkungaskolan i Linköpings kommuns beslut om klassindelning av elever avser en sådan fråga om skolenhetens inre organisation som rektor kan besluta om enligt skollagen. Förvaltningsrätten bedömer att beslutet inte är överklagbart enligt skollagen. Beslutet är enligt förvaltningsrätten inte heller överklagbart enligt bestämmelserna om laglighetsprövning i kommunallagen, eftersom beslutet inte är fattat på en kommunal nämnds vägnar.

Mål: 4687-23