Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om utfärdande av pass

2024-02-15

 Fråga om förutsättningarna för att bifalla en ansökan om vanligt pass när det inom de senaste fem åren före ansökan har utfärdats tre vanliga pass för sökanden (Mål nr 6840-23, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2999-22).

Share Öppna i ny flik

Information inför huvudförhandling i mål B 16-24 (mord i Gävle kommun)

2024-02-14

 Den 20 december 2023 dömde Gävle tingsrätt en 30-årig man för mord till 18 års fängelse. Tingsrättens dom har överklagats av den tilltalade samt av anhöriga till den dödade mannen. Den tilltalade har yrkat att han ska dömas till ansvar för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annan död. De anhöriga till den dödade mannen har yrkat att straffet ska skärpas.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2024-02-14

 

Avvisad ansökan om rättsprövning.

Share Öppna i ny flik

Förseningsavgifter i konsumentkreditavtal

2024-02-14

 Ett villkor om förseningsavgift som en bank använt i kreditavtal med konsumenter har bedömts inte strida mot tvingande regler i inkassokostnadslagen och därför inte ansetts vara oskäligt enligt lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

Share Öppna i ny flik

Öppen domstol!

2024-02-14

 Välkommen till överrätterna mitt i Jönköping lördagen den 9 mars kl.10-15. Kammarrätten i Jönköping och Göta hovrätt bjuder in allmänheten för att visa upp sin nya domstolsbyggnad och berätta om sin verksamhet.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2024-02-14

 Resning beviljad i mål där klagandens komplettering av sitt överklagande av förbiseende inte hade registrerats i målet innan frågan om prövningstillstånd avgjordes.

Share Öppna i ny flik

Villkorad häktning har inte ansetts kunna beslutas när åtal inte har väckts

2024-02-14

 En man häktades som på sannolika skäl misstänkt för tre fall av stöld. Som särskilda häktningsgrunder angavs flyktfara och fara för fortsatt brottslighet. I samband med häktningen påbörjade mannen verkställigheten av ett tidigare fängelsestraff på en månad. Vid en ny häktningsförhandling begärde åklagaren till följd därav att häktningsbeslutet skulle hävas och ersättas av s.k. villkorad häktning, som innebar att mannen genast skulle träda i häkte när han frigavs från fängelsestraffet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2024-02-13

 Försäkringskassan ska vid prövningen av en ansökan om fler timmar med assistansersättning göra en ny bedömning av om den sökande har rätt till assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkrings-balken och myndigheten är då inte bunden av en tidigare bedömning.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2024-02-13

 Fråga om det var rätt av kammarrätten att avvisa Försäkringskassans överklagande av förvaltningsrättens beslut att överlämna handlingarna i ett mål enligt socialförsäkringsbalken till myndigheten för förnyad omprövning (Mål nr 5486-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3741-23).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2024-02-13

 Fråga om det var rätt av kammarrätten att avvisa Försäkringskassans överklagande av förvaltningsrättens beslut att överlämna handlingarna i ett mål enligt förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022 till myndigheten, för utredning av om den enskilde är berättigad till ytterligare stöd (Mål nr 5487-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2528-23).