Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-06-27

 

Ett bolag som bedriver automatiserad värdepappershandel ansökte om förhandsbesked och ville veta om de licensavgifter som bolaget betalar till en utländsk handelsplats är mervärdesskattepliktiga.

En förutsättning för att meddela förhandsbesked är att de faktiska omständigheterna är tillräckligt klarlagda. Underlaget måste vara så klart och entydigt att den ställda frågan kan besvaras.

Av ansökan om förhandsbesked framgick att licenserna gav bolaget rätt att använda ...

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer tre män för brott mot prostituerade

2023-06-27

 Två män döms för flera rån och våldtäkter till fängelse. En tredje man, som var 17 år vid brotten, döms till sluten ungdomsvård.

Share Öppna i ny flik

Fällande dom i mål om skjutningar i södra Stockholm i januari 2023

2023-06-27

 Tingsrätten dömer en 20-årig man för att ha gett unga personer i uppdrag att utföra skjutningar dagarna efter varandra i slutet av januari 2023.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bl.a. försök till mord i Enskededalen den 21 januari 2023 meddelas den 27 juni 2023 kl. 11.00.

2023-06-26

 Domen kommer att vara tillgänglig på tingsrättens kansli den 27 juni 2023 från kl. 11.00. Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till sodertorns.tingsratt.avdelning2@dom.se.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sprängladdning

2023-06-26

 Göta hovrätt har idag dömt en man och en kvinna för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Hovrätten har samtidigt ogillat ett åtal för försök alternativt förberedelse till mord alternativt grov misshandel i förhållande till den 29-årige mannen.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten för Västra Sverige meddelar dom i mål om mord i Borås

2023-06-26

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål om mord, försök till mord och grovt vapenbrott i Borås 2020. Hovrätten ändrar tingsrättens dom i skuldfrågan så att hovrätten dömer mannen för medhjälp till mord, i stället för mord, och ogillar åtalet för grovt vapenbrott. Påföljden – fängelse i 14 år – ändras däremot inte.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten avslår Verifiera AB:s överklagande

2023-06-22

 Onlinetjänsten Verifiera AB ska vidta åtgärder så att det på www.verifiera.se inte längre går att söka på personnamn, personnummer eller adress för att ta del av avgöranden i mål enligt LPT eller LVM för den person som sökningen gäller. Verifiera ska ha vidtagit dessa åtgärder senast åtta veckor efter det att kammarrättens dom fått laga kraft.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-06-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att ett bolag inte ska beskattas om det överför teckningsoptioner till anställda för att kunna leverera aktier inom ramen för ett personaloptionsprogram.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen ger tillstånd till återupptagen drift vid Dannemora gruva

2023-06-22

 Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har i dag gett Dannemora Iron AB tillstånd att bryta järnmalm i Dannemora gruva i Östhammars kommun.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2023-06-22

 Fråga om överklagandeförbudet i 49 § andra stycket förvaltningslagen (2017:900) är tillämpligt när en begäran enligt 12 § förvaltningslagen, om att ett ärende ska avgöras, inte har prövats i sak (Mål nr 7444-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6888-22).