Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Skiljedom kan verkställas beträffande skiljedomarens arvode och avgift till ett skiljedomsinstitut

2023-12-27

 I målet aktualiseras frågan om en förpliktelse i domslutet att slutligt stå för skiljedomarens arvode och avgiften till institutet är tillräckligt tydlig och om den kan läggas till grund för verkställighet mot den part som ålagts att slutligen stå för kostnaderna.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-12-22

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om vissa uppgifter om enskilds personliga förhållanden ska anses ha inhämtats genom kamerabevakning (Mål nr 5176-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3323-23).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstgrundad ålderspension

2023-12-22

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om det var rätt av kammarrätten att i ett mål enligt socialförsäkringsbalken avseende rätten till allmän ålderspension för en person som betraktats som avliden, uppställa samma krav som krävs för att en person ska betraktas som avliden enligt lagen (2005:130) om dödförklaring (Mål nr 3112-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4339-22).

Share Öppna i ny flik

Miljödemonstrant döms för olaga intrång

2023-12-22

 En demonstrant som stannade kvar i en affärslokal efter att den stängts för allmänheten har dömts för olaga intrång.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om statligt tandvårdsstöd

2023-12-22

 Fråga om den efterföljande tandvården för att åtgärda ett sjukdomstillstånd, som uppkommit till följd av en behandling av ett tillstånd som har bedömts inte vara ersättningsberättigande, kan ge rätt till ersättning från det statliga tandvårdsstödet (Mål nr 4021-23, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3217-21).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om föräldrapenning

2023-12-21

 Den omständigheten att en utländsk förmån och svensk föräldrapenning har hänförts till olika sakområden i enlighet med förordning (EG) 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen är inte avgörande för om den utländska förmånen kan anses motsvara svensk föräldrapenning vid tillämpningen av avräkningsbestämmelsen i 12 kap. 33 § socialförsäkringsbalken.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-12-21

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Multiverktyget fick finnas i A-traktorn

2023-12-21

 En 16-årig pojke frikänns när han haft ett multiverktyg med en kniv i A-traktorn.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-12-21

 Fråga om det finns skäl att vid beskattningen frångå avtalad resultatfördelning i kommanditbolag. Förhandsbesked om inkomstskatt. ,

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2023-12-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att Skatteverkets meddelanden om att inte vidta verkställighetsåtgärder vid den tidpunkt och på det sätt som den skattskyldige har begärt inte är överklagbara.