Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om statligt tandvårdsstöd

2023-12-22

 Fråga om den efterföljande tandvården för att åtgärda ett sjukdomstillstånd, som uppkommit till följd av en behandling av ett tillstånd som har bedömts inte vara ersättningsberättigande, kan ge rätt till ersättning från det statliga tandvårdsstödet (Mål nr 4021-23, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3217-21).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om föräldrapenning

2023-12-21

 Den omständigheten att en utländsk förmån och svensk föräldrapenning har hänförts till olika sakområden i enlighet med förordning (EG) 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen är inte avgörande för om den utländska förmånen kan anses motsvara svensk föräldrapenning vid tillämpningen av avräkningsbestämmelsen i 12 kap. 33 § socialförsäkringsbalken.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-12-21

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Multiverktyget fick finnas i A-traktorn

2023-12-21

 En 16-årig pojke frikänns när han haft ett multiverktyg med en kniv i A-traktorn.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-12-21

 Fråga om det finns skäl att vid beskattningen frångå avtalad resultatfördelning i kommanditbolag. Förhandsbesked om inkomstskatt. ,

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2023-12-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att Skatteverkets meddelanden om att inte vidta verkställighetsåtgärder vid den tidpunkt och på det sätt som den skattskyldige har begärt inte är överklagbara.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2023-12-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat en ansökan om rättsprövning.

Share Öppna i ny flik

Beslut om återställande av försutten tid

2023-12-20

 Nordnet Bank AB hade giltig ursäkt för att bankens överklagande av Finansinspektionens sanktionsbeslut kom in för sent. Tiden återställs.

Share Öppna i ny flik

Flytt av Högsta domstolens besöksrum

2023-12-19

 Från och med 8 januari 2024 kommer besöksrummet vid registratorskontoret att stänga och flytta upp till huvudentrén.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om beslag

2023-12-19

 Högsta domstolen har med hänvisning till att det tillkommit en ny grund för förverkande i hovrätten, ansett det möjligt att besluta om förverkandebeslag, trots frikännande dom i tingsrätten.