Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-12-14

 Dom om försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2023-12-13

 En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter (SOU 2023:43)

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-12-12

 Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Beslut i faderskapsmål om DNA-undersökning med hjälp av vävnad från en avliden och begravd person

2023-12-12

 Högsta domstolen har i ett faderskapsmål beslutat att en DNA-undersökning ska få genomföras med hjälp av vävnad från en avliden och begravd person. Domstolen har vägt in att barnet har ett starkt intresse av att få kännedom om sin identitet och sitt ursprung.

Share Öppna i ny flik

Nytt avgörande om konkursförvaltares arvode

2023-12-12

 Vid förvaltning av ett konkursbo med ytterst begränsad omfattning, där det på ett tidigt stadium stod klart att någon utdelning i konkursen inte skulle bli aktuell, har förvaltarens arbete med att åtgärda skönsbeskattning av konkursgäldenären inte ansetts främja en förmånlig och snabb avveckling av konkursboet. Förvaltaren har därför inte fått arvode för arbetet med beskattningen.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-12-12

 Kravet på hemvisttid i Sverige i medborgarskapsärende är uppfyllt när godtagbar förklaring till ändrad uppgift om födelsetid har lämnats. Målet återförvisas till Migrationsverket för prövning av övriga krav.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-12-12

 I veckans inlägg får vi veta mer om hur det är att arbeta på Europadomstolen i Strasbourg. Stort tack till vår gästskribent Axel Hallberg!

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om aktivitetsstöd

2023-12-11

 Frågan om vid vilken tidpunkt en beslutad dagersättning i form av aktivitetsstöd ska anses ha förfallit till betalning och beslutet därmed inte längre får ändras till den försäkrades nackdel.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen prövar den tilltalades skyldighet att ersätta staten för kostnad för offentlig försvarare

2023-12-11

 En tilltalads skyldighet att betala ersättning för försvararkostnader har satts ned på grund av att brottsmisstankarna ursprungligen avsett fler brott än han sedermera dömdes för.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och skattetillägg m.m.

2023-12-08

 Den fråga som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om handläggningen av målen har dröjt på ett sådant sätt att det finns skäl för hel eller delvis befrielse från skattetillägg(Mål nr 5595–5598-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6931–6934-20).