Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Svaromål har inkommit i uppmärksammat mål om klimatet

2023-06-21

 

Tingsrätten handlägger ett uppmärksammat grupptalemål (T 8304-22) i vilket krav har ställts på staten att vidta vissa åtgärder. Staten har i dag lämnat in sitt svaromål och begärt att talan ska avvisas. Tingsrätten har förelagt käranden att yttra sig i avvisningsfrågan senast den 28 augusti 2023.

Share Öppna i ny flik

Humana Assistans AB får behålla sina tillstånd att bedriva verksamhet

2023-06-21

 Förvaltningsrätten har i en dom upphävt Inspektionen för vård och omsorgs beslut att återkalla Humana Assistans AB:s tillstånd enligt LSS och socialtjänstlagen.

Share Öppna i ny flik

Rektors beslut inte överklagbart

2023-06-21

 

Rektorn vid Folkungaskolan i Linköpings kommuns beslut om klassindelning av elever avser en sådan fråga om skolenhetens inre organisation som rektor kan besluta om enligt skollagen. Förvaltningsrätten bedömer att beslutet inte är överklagbart enligt skollagen. Beslutet är enligt förvaltningsrätten inte heller överklagbart enligt bestämmelserna om laglighetsprövning i kommunallagen, eftersom beslutet inte är fattat på en kommunal nämnds vägnar.

Mål: 4687-23

Share Öppna i ny flik

Hovrätten borde ha hållit huvudförhandling i ett tvistemål

2023-06-21

 Hovrätten avgjorde ett tvistemål utan att hålla huvudförhandling. Högsta domstolen har ansett att det inte var obehövligt med huvudförhandling och har därför återförvisat målet till hovrätten.

Share Öppna i ny flik

Talga AB får tillstånd till en ny anläggning för tillverkning av batterimaterial i Luleå

2023-06-21

 Mark- och miljödomstolen ger Talga AB tillstånd till en anläggning som ska använda grafit för att producera anodmaterial, som kan användas i batterier till exempelvis elbilar. Anläggningen ska byggas på det nya industriområdet Hertsöfältet i Luleå.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om omvårdnadsbidrag

2023-06-21

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om skolgång ska ses som sådant annat samhällsstöd som det ska bortses från vid prövningen av rätten till omvårdnadsbidrag (Mål nr 429-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2732-22).

Share Öppna i ny flik

Man döms för grov misshandel efter att ha släpat kvinna efter traktor

2023-06-21

 Det är inte bevisat att den 56-årige mannen velat döda kvinnan. Därför döms han enbart för grov misshandel till tre års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Svea Court of Appeal passes its judgment in a case regarding three acts of gross assault at Karolinska Hospital in Huddinge and Solna between 2011 and 2012

2023-06-21

 Case number: B 9036-22 The Court of Appeal sentences the surgeon to prison for two years and six months for three cases of gross assault.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt meddelar dom i mål om grov misshandel på Karolinska sjukhuset i Huddinge och Solna vid tre tillfällen åren 2011 och 2012

2023-06-21

 Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer den åtalade kirurgen för tre fall av grov misshandel till fängelse i två år och sex månader

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om kriminalvård i anstalt samt avvisad talan

2023-06-20

 

Högsta förvaltningsdomstolen har upphävt två beslut av Kammarrätten i Stockholms att avvisa en enskilds överklaganden som för sent inkomna. Kammarrätten hade skickat sina beslut att inte meddela prövningstillstånd, i målen som rörde fängelselagen (2010:610), med tillämpning av bestämmelserna om förenklad delgivning. Besluten och därtill hörande kontrollmeddelande hade dock skickats till den anstalt där den enskilde tidigare var placerad. Den enskilde hade emellertid i sitt överklagande til...