Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Trafikverket nekas tillstånd till ökad grundvattenbortledning från Förbifart Stockholm

2022-04-08

 Mark- och miljödomstolen nekar Trafikverket tillstånd att öka grundvattenbortledning på del av Förbifart Stockholm när vägtunnlarna har byggts färdigt. Däremot ges tillstånd till skyddsinfiltration.

Share Öppna i ny flik

Utvidgat prövningstillstånd meddelat i mål om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

2022-04-08

 Fråga om Migrationsverket i ett mål om statlig ersättning för asylsökande m.fl. har haft ställning som motpart och därmed rätt att föra talan mot domstols dom sedan domstolen, efter överklagande av en kommun, har ändrat Migrationsverkets beslut eller, om så inte är fallet, om Migrationsverket på någon annan grund har rätt att överklaga domstolens dom. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade också att den fråga som prövningstillstånd meddelats i hänskjuts till avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen i dess helhet.(Mål nr 3291-21, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3459-20)....

Share Öppna i ny flik

Friande dom i mål om framkallade av fara för annan

2022-04-08

 Den man som stått åtalad för framkallande av fara för annat efter att som hiv-positiv utan att ha berättat om det haft oskyddade samlag frias. Med hänvisning till utgången i skuldfrågan avslås målsägandens yrkande om skadestånd och åklagarens talan om utvisning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2022-04-08

 Dom i mål om rättsprövning avseende beslut om tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet inom Göteborgs skärgårdskjutfält.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2022-04-08

 

En ansökan om resning gavs in sedan det hade upptäckts att bevisning i form av originalhandlingar och USB-minne, som hade getts in till migrationsdomstolen, hade förkommit och inte fanns tillgängliga för Migrationsöverdomstolen när beslut fattades om att inte meddela prövningstillstånd. I resningsansökan angavs det inte på vilket sätt den förkomna bevisningen skulle haft betydelse för frågan om prövningstillstånd och inte heller i övrigt fanns det något som gav stöd för att handl&au...

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om edition av elektroniska handlingar

2022-04-08

 I avgörandet klargör Högsta domstolen vad som krävs för att en person ska anses inneha en elektronisk handling på ett sådant sätt som förutsätts vid edition. Domstolen behandlar också i vilken utsträckning en domstol i Sverige kan förelägga en part som är bosatt utomlands att ge in en elektronisk handling som finns utomlands.

Share Öppna i ny flik

Förkortad expeditionstid

2022-04-08

 Den 14 april (skärtorsdagen) har kammarrätten öppet kl. 08.00–13.00.

Share Öppna i ny flik

Omorganisation av skolverksamhet strider inte mot barnkonventionen

2022-04-08

 Kammarrätten bedömer att Solna stads och Danderyds kommuns beslutade förändringar i respektive kommuns skolverksamhet inte strider mot barnkonventionen.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål som handlar om händelser på en gymnasieskola i Varberg

2022-04-08

 Hovrätten dömer den åtalade mannen för försök till mordbrand, misshandel och elva fall av grovt olaga hot, i stället för försök till grov mordbrand och försök till mord. Hovrätten dömer mannen till samma påföljd som tingsrätten, nämligen rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt m.m.

2022-04-08

 Det har ansetts förenligt med EU-rätten att tillämpa de svenska bestämmelserna om jämkning och återbetalning av ingående mervärdesskatt när en fastighetsägare lägger ned ett byggprojekt innan någon skattepliktig uthyrning har kommit till stånd.