Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-11-28

 Veckans inlägg handlar om det internationella arbetet som Sveriges Domstolar bedriver. Den här veckan skriver Pernilla Flank och Björn Lindén om hur det är att arbeta som långtidsexpert och projektsamordnare i två olika länder. Pernilla är för närvarande i Bosnien-Hercegovina och Björn i Armenien. Utmanande och utvecklande tycker de båda två. Vill du veta mer får du läsa bloggen!

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-11-28

 

Målet gällde rättsprövning av regeringens beslut avseende ansökan om sändningstillstånd för ljudradio till utlandet. Regeringen hade beslutat att avslå ansökan med hänvisning till att det inte finns några bestämmelser som anger hur fördelning av tillstånd att bedriva ljud-radiosändningar till utlandet ska ske och att ansökningar från privatpersoner tidigare har avslagits.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att regeringens beslut att vägra tillstånd för en pr...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om särskild avgift enligt socialtjänstlagen

2023-11-28

 Fråga om det vid bedömningen av om det föreligger ett oskäligt dröjsmål enligt bestämmelsen om särskild avgift i 16 kap. 6 a § socialtjänstlagen (2001:453) vid erbjudande om särskilt boende, har betydelse att erbjudandet avser boende i en annan kommun än hemkommunen (Mål nr 2660-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3262-22).

Share Öppna i ny flik

Hovrätten borde ha hört den enskilde muntligen i ett förvaltarskapsärende

2023-11-24

 I ett ärende som avgjordes efter skriftlig handläggning beslutade hovrätten att anordna förvaltarskap. Högsta domstolen anser att hovrätten borde ha hört den enskilde muntligen och återförvisar därför målet till hovrätten.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om återkrav av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

2023-11-24

 Fråga om vilket krav på bevisningens styrka som gäller vid återkrav av utbetalat ekonomiskt bistånd (Mål nr 2471-23, Kammarrättens i Göteborg mål nr 3489-22).

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om särskild löneskatt

2023-11-24

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked i ett ärende som gällde särskild löneskatt på pensionskostnader.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rikslicens enligt läkemedelsregleringen

2023-11-23

 Ett meddelande från Läkemedelsverket om att inte vidta någon åtgärd, med anledning av en begäran om återkallelse av en rikslicens för försäljning av läkemedel, är inte ett överklagbart beslut.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-11-23

 Regeringen har den 23 november utnämnt

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om punktskatt

2023-11-23

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked i ett ärende som gällde alkoholskatt på hushållsaromer.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om märkning av livsmedel

2023-11-22

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller förhållandet mellan artiklarna 5.2 g och 6.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/128 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för livsmedel för speciella medicinska ändamål. Artikel 5.2 g innehåller en bestämmelse om kompletterande obligatoriska uppgifter i märkningen av livsmedlet, och artikel 6.2 innehåller ett förbud mot att i märkningen upprepa uppgifterna i den obligatoriska närin...