Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-09-14

 Varje år meddelar tingsrätterna många domar och beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. Men vad händer om en av parterna inte respekterar och lyder det som tingsrätten har bestämt? Veckans inlägg handlar om verkställighet av familjemål.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord och brott mot griftefrid i Karlskrona

2021-09-14

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål där två män, 22 respektive 23 år, stått åtalade för mord och brott mot griftefrid mot en 57-årig man i Karlskrona. Även hovrätten finner det bevisat att de båda männen tillsammans och i samförstånd har mördat och styckat 57-åringen. Hovrätten, som skärper påföljden för 23 åringen, dömer dem båda till livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2021-09-10

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Inställda huvudförhandlingsdagar i målet mot bland andra en tidigare styrelseledamot och ordförande i en fotbollsklubb i Östersund avseende trolöshet mot huvudman m.m.

2021-09-10

 Hovrätten upplyser om att huvudförhandlingsdagarna den 14 och 15 september 2021 har ställts in.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten sänder webbinarier

2021-09-10

 Hovrätten över Skåne och Blekinge fyller 200 år. Som en del av jubileumsåret sänder hovrätten åtta webbinarier tillsammans med tingsrätterna i regionen. I första avsnittet deltar Högsta domstolens ordförande Anders Eka.

Share Öppna i ny flik

Prövningen av billighetsskälet tilltalads dåliga hälsa

2021-09-10

 I avgörandet behandlas vilken inverkan det ska ha på straffmätning och påföljdsval att den tilltalade har drabbats av en obotlig livshotande sjukdom.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om anstånd med betalning av skatter och avgifter samt ersättning för kostnader

2021-09-09

 Fråga om anstånd kan beviljas enligt 63 kap. 4 eller 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244) med betalning av överskjutande ingående mervärdesskatt. (Mål nr 3809-3811-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2038-2040-21) .

Share Öppna i ny flik

Tomträttshavare har rätt till ersättning enligt 4 kap. expropriationslagen när tomträttsfastigheten minskats till följd av fastighetsreglering

2021-09-09

 När mark frångår en fastighet vid fastighetsreglering enligt 5 kap. 8 a § fastighetsbildningslagen har fastighetsägaren rätt till ersättning bestämd enligt reglerna i 4 kap. expropriationslagen. Enligt Högsta domstolen ska tomträttshavaren ha rätt till motsvarande ersättning vid sådan reglering. Det innebär att marknadsvärdet av det som tomträttshavaren har förlorat ska ersättas och att den ersättningen ska räknas upp med 25 procent.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-09-09

 Regeringen har den 9 september utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukersättning

2021-09-08

 En personlig assistents arbete under s.k. väntetid ska i sin helhet beaktas vid bedömningen av om arbetsförmågan har förbättrats i sådan utsträckning att det föreligger grund för att minska tidigare beviljad sjukersättning.