Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om föräldrapenning

2024-03-11

 En person som behöver uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige kan anses bosatt här i socialförsäkringsbalkens mening även om vederbörande saknar sådant tillstånd.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-03-08

 Fråga om en handling i ett avslutat mål hos kammarrätten kan lämnas ut.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-03-08

 Videofilmer som getts in i ett mål enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har inte lämnats ut.

Share Öppna i ny flik

En dom om värdeersättning vid återvinning i konkurs

2024-03-08

 Värdeersättning vid återvinning i konkurs har bestämts utifrån värdet vid återvinningsmålets avgörande och inte utifrån värdet vid tidpunkten för den återvunna rättshandlingen.

Share Öppna i ny flik

Dom på medhjälp innebar att hovrätten dömde för annan gärning än vad åtalet avsåg

2024-03-08

 Frågan i målet var om hovrätten genom att döma för medhjälp till misshandel gått utanför den ram som gärningsbeskrivningen satt upp. Dessutom prövades om den tilltalade i tid informerats om att ett medhjälpsansvar kunde bli aktuellt, så att han skulle ha kunnat förbereda och anpassa sitt försvar i den delen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-03-08

 Dom i mål om utlämnande av allmän handling

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om ersättning för kostnader

2024-03-08

 Fråga om det vid bedömningen enligt 43 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) av om en sökande skäligen har behövt ombud, biträde, utredning eller annat för att ta till vara sin rätt, har betydelse om den sökande genom sitt agerande orsakat eller bidragit till processen (Mål nr 4524-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 440-23).

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-03-07

 Skatterättsnämndens förhandsbesked har undanröjts och ansökningen avvisats då det inte ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att ett förhandsbesked lämnas.

Share Öppna i ny flik

EES-medborgare utvisas på grund av grov kvinnofridskränkning

2024-03-06

 Högsta domstolen har slagit fast att brottet grov kvinnofridskränkning är en sådan typ av brottslighet som kan medföra utvisning av en EES-medborgare.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-03-05

 Nyligen anordnade tingsrätten en föreläsning om domstolens arbete med att hjälpa oroliga vittnen, målsägande och deras anhöriga. I veckans inlägg delar vi med oss av några lärdomar från föreläsningen.