Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om återkrav av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

2023-11-24

 Fråga om vilket krav på bevisningens styrka som gäller vid återkrav av utbetalat ekonomiskt bistånd (Mål nr 2471-23, Kammarrättens i Göteborg mål nr 3489-22).

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om särskild löneskatt

2023-11-24

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked i ett ärende som gällde särskild löneskatt på pensionskostnader.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rikslicens enligt läkemedelsregleringen

2023-11-23

 Ett meddelande från Läkemedelsverket om att inte vidta någon åtgärd, med anledning av en begäran om återkallelse av en rikslicens för försäljning av läkemedel, är inte ett överklagbart beslut.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-11-23

 Regeringen har den 23 november utnämnt

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om punktskatt

2023-11-23

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked i ett ärende som gällde alkoholskatt på hushållsaromer.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om märkning av livsmedel

2023-11-22

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller förhållandet mellan artiklarna 5.2 g och 6.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/128 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för livsmedel för speciella medicinska ändamål. Artikel 5.2 g innehåller en bestämmelse om kompletterande obligatoriska uppgifter i märkningen av livsmedlet, och artikel 6.2 innehåller ett förbud mot att i märkningen upprepa uppgifterna i den obligatoriska närin...

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-11-21

 Veckans blogg handlar om handläggarassistenter. Sedan drygt ett år tillbaka har Södertörns tingsrätt en särskild tjänst som studenter kan söka för att avlasta våra handläggare med några av de dagliga sysslorna. Tjänsten har blivit väldigt uppskattad och såväl studenter som tingsrättens medarbetare är mycket nöjda. Är du student och funderar på om du ska söka en tjänst som handläggarassistent hos oss? Läs vår blogg så får du veta mer! I bloggen finns också en länk till en jobbannons som ligger ut nu.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avvisad talan

2023-11-21

 Socialförsäkringsbalkens bestämmelser om omprövning är tillämpliga på ett beslut av Försäkringskassan att avvisa en ansökan om sjukpenning med stöd av allmänna förvaltningsrättsliga principer.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2023-11-21

 Försäkringskassan kan inte tillämpa förvaltningslagens bestämmelse om ändring av gynnande beslut till den enskildes nackdel vid sidan av socialförsäkringsbalkens bestämmelser om när oriktiga beslut ska ändras.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-11-20

 Rättsprövning av beslut om förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen.