Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Information inför huvudförhandling i mål mot två före detta advokater

2022-06-13

 Huvudförhandlingen i mål mot två före detta advokater inleds den 16 juni 2022 kl. 09.00. Sista förhandlingsdag beräknas bli den 23 juni 2022. Bifogad huvudförhandlinsplan kan komma att ändras.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-06-13

 Fråga om en kommunal lantmäterimyndighet, som är inordnad under en kommunal nämnd, är en myndighet i den mening som avses i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten har idag fastställt Örebro tingsrätts beslut att förklara en tidigare advokat obehörig

2022-06-13

 

Örebro tingsrätt ansåg att den tidigare advokaten misskött sitt uppdrag så allvarligt att det fanns skäl att förklara honom obehörig att få brukas som ombud eller försvarare vid tingsrätten. I beslutet hänvisade tingsrätten till flera mål där den tidigare advokatens kostnadsräkningar ifrågasatts samt till prövningar i Sveriges advokatsamfund där han också ådragit sig allvarlig kritik. Hovrätten, som har instämt i tingsrättens bedömning, har fastställt besl...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående synnerligen grovt narkotikabrott

2022-06-13

 Nyköpings tingsrätt har idag meddelat dom mot de sex personer som åtalats för synnerligen grovt narkotikabrott bestående i bland annat omfattande näthandel med narkotika.

Share Öppna i ny flik

Tidigare fastighetsägare fick betala vite

2022-06-13

 Högsta domstolen ger vägledning när det gäller utdömande av vite

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-06-10

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Brister i personuppgiftsbehandling leder till sanktionsavgifter

2022-06-10

 Förvaltningsrätten beslutar att två företag och två regioner ska betala sanktionsavgifter för brister vid behandlingen av personuppgifter gällande samtal till 1177.

Share Öppna i ny flik

Planerad huvudförhandling i mål om grovt sabotage mot blåljusverksamhet

2022-06-10

 Tidigare i veckan har åklagaren väckt åtal mot fyra personer för bland annat grovt sabotage mot blåljusverksamhet eller i andra hand våldsamt upplopp i samband med en tillståndsgiven allmän sammankomst

Share Öppna i ny flik

En mellandom skulle överklagas till Arbetsdomstolen

2022-06-09

 I en mellandom tolkade en tingsrätt ett förlikningsavtal som hade ingåtts i samband med en annan rättegång mellan parterna i målet. Tingsrätten kom fram till att avtalet hindrade käranden från att få framgång med sin talan. Anvisningarna om överklagande av domen angav att mellandomen fick överklagas till hovrätten. Hovrätten beslöt att inte lämna tillstånd till målets prövning med anledning av kärandens överklagande.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling om mord i Kristianstad

2022-06-09

 Kristianstads tingsrätt håller idag den 9 juni 2022 kl. 12.15 häktningsförhandling om mord.