Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-04-11

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att det förhållandet att medel tas ut ur kapitalet i en försäkring för att finansiera arvode till en försäkringsförmedlare inte innebär att försäkringen inte är en pensionsförsäkring.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-04-10

 I år är det femton år sedan Sverige ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Veckans blogginlägg handlar bland annat om vilka rättigheter som finns enligt konventionen. Inlägget är skrivet av tingsfiskalen Linnea Järlefelt, som förra sommaren deltog vid en kurs om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning vid Academy of European Law (European University Institute) i Florens.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2024-04-10

 Beslut i mål om rättsprövning

Share Öppna i ny flik

Uppföljning visar att förordnandetaxan fungerar väl

2024-04-09

 Domstolsverket har gjort en uppföljning av den taxa i förordnandemål som infördes den 1 juni 2023. Uppföljningen visar att förordnandetaxans tillämpningsområde, möjligheter till frångående samt belopp framstår som väl avvägda.

Share Öppna i ny flik

Vid ansökan om lagfart kan det krävas samtycke från överlåtarens före detta make även när lång tid gått efter äktenskapsskillnaden

2024-04-09

 Den som är gift får inte överlåta fast egendom utan att den andre maken lämnat sitt samtycke. Det gäller även efter äktenskapsskillnad, fram till dess bodelning skett. Vid en ansökan om lagfart kan därför krävas skriftligt samtycke även från en tidigare make. Detta krav kan inte efterges enbart på den grunden att lång tid gått sedan äktenskapet upplöstes, konstaterar Högsta domstolen i ett nytt beslut.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar v.14

2024-04-04

 Regeringen har den 4 april utnämnt

Share Öppna i ny flik

Ringa misshandel kan ge rätt till kränkningsersättning

2024-04-04

 En ringa misshandel har med hänsyn till omständigheterna utgjort en så allvarlig kränkning att den skadelidande har rätt till kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen.

Share Öppna i ny flik

Unionsmedborgare utlämnas inte till tredjeland

2024-04-04

 En man bosatt i Sverige, som är kroatisk medborgare, begärdes utlämnad till Serbien för att avtjäna ett fängelsestraff. Brotten som fängelsestraffet avsåg motsvarar grovt vapenbrott och framkallande av fara för annan och hade enligt domen begåtts 2010. Mannen har sedan mer än 10 år varit bosatt i Sverige och bor tillsammans med sin sambo och dotter. Han bedriver en näringsverksamhet tillsammans med sin sambo inom byggbranschen. Dottern, som är 13 år gammal, har levt större delen av sitt liv i Sverige och går i skola här.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen har avgjort ett mål om så kallad litispendens och EU:s underhållsförordning

2024-04-04

 I förordningen regleras vilket lands domstol som är behörig att pröva en fråga om underhåll som har internationell anknytning. Enligt förordningen kan mer än ett land var behörigt att pröva frågan. Det är därför också reglerat hur domstolarna i de olika länderna ska hantera saken när underhållsfrågan aktualiseras i mer än ett land, s.k. litispendens. Vilket lands domstol som ska avgöra frågan kan vara av betydelse för hur omfattande underhållsskyldigheten är.

Share Öppna i ny flik

Ansvar för brukande av osann urkund respektive olovlig körning har ansetts inte kunna ådömas när ett formellt giltigt körkort utfärdats på grundval av vilseledande uppgifter

2024-04-03

 Frågan var om ett körkort som förvärvats under felaktiga förutsättningar kan anses innehålla någon osann uppgift om körkortsbehörighet och om det vid bedömningen av ett åtal för olovlig körning finns förutsättningar att bortse från ett sådant körkort.