Ytterligare förhandlingsdagar i mål om synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

2023-03-03

Vid Kristianstads tingsrätt pågår för närvarande ett mål om synnerligen grovt narkotikabrott m.m. I målet finns femton tilltalade, varav två är på fri fot medan övriga är häktade. Huvudförhandlingen äger rum i säkerhetssalen på Rättscentrum i Malmö. Tingsrätten får nu informera om de återstående huvudförhandlingsdagar som planerats.

Utöver de tidigare meddelade förhandlingsdagarna kommer huvudförhandling att äga rum under följande dagar: den 8, 13, 14, 22, 23, 24, 29, 30 och 31 mars 2023, den 20, 21, 24, 25 och 26 april 2023, den 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 29, 30 och 31 maj 2023 samt den 7, 8 och 9 juni 2023. Ytterligare dagar kan tillkomma. Huvudförhandlingen kommer även fortsättningsvis att hållas i säkerhetssalen på Rättscentrum i Malmö.

Tingsrätten har gjort en preliminär planering av vad som kommer att ske under respektive huvudförhandlingsdag såvitt gäller den närmaste tiden. Denna planering kan komma att ändras. Den 8 mars 2023 ska tingsrätten avhandla åtalspunkten 6 i stämningsansökan och den 13, 14 och 22 mars 2023 kommer tingsrätten att hantera bevispunkterna 16, 17, 18, 19, 20, 21 och 22 i stämningsansökan. Förhör med tilltalade och vittnen avseende dessa bevispunkter beräknas ske under den 14 och 22 mars 2023. Planeringen för tiden efter den 22 mars 2022 kommer att meddelas i nytt pressmeddelande.

Liksom under tidigare förhandlingsdagar gäller följande regler vid eventuell närvaro vid förhandlingen.

Den som önskar närvara som åhörare vid huvudförhandlingen bör infinna sig i god tid och kommer att behöva genomgå säkerhetskontroll.

Åhörare vid förhandlingen får inte samtala, fotografera, filma eller hålla en mobiltelefon i handen. Mobiltelefoner och annan teknisk utrustning ska vara avstängd och undanstoppad.

Platser kommer att finnas för massmedia. Journalister som sitter på särskilt anvisade platser kommer att få använda tekniska hjälpmedel för att skriva.

Den som vill beställa tingsrättens beslut kan mejla till bestallningartkr@dom.se. Ange målnummer och vilken handling som önskas.