Ytterligare en dom om omprövning och preskription av livränta

2024-05-29

Fastställd trafikskadeersättning kan omprövas om de förhållanden som låg till grund för ersättningen har ändrats väsentligt. Rätt till omprövning kan föreligga flera gånger, om det efterhand inträder nya väsentliga förändringar. Syftet bakom omprövningsrätten är att säkerställa att den som skadats försätts i samma ekonomiska situation som om skadan inte hade inträffat.

År 1997 bestämdes att ett försäkringsbolag skulle betala viss livränta till en man som skadats i en trafikolycka. Redan året därpå, 1998, uppkom en väsentlig förändring av mannens ekonomiska förhållanden. Den fordran på ytterligare trafikskadeersättning som då uppkom preskriberades dock, eftersom han inte i rätt tid aktualiserade omprövning.

Mannen återkom 2017 till försäkringsbolaget och begärde omprövning med hänvisning till att det 2007 inträffat en ny väsentlig förändring, genom att den inkomst som han skulle haft om han inte skadats (inkomstunderlaget) hade ökat i relation till hans faktiska inkomst.

I målet var mannen och försäkringsbolaget oense om från vilken tidpunkt han hade rätt till ytterligare livränta och med vilket belopp livräntan skulle höjas.

Försäkringsbolaget menade att man vid bedömningen av dessa frågor borde beakta som faktisk inkomst de belopp som mannen skulle ha kunnat erhålla om han hade begärt omprövning vid tidigare väsentliga förändringar. Med bolagets beräkningssätt skulle mannen vara berättigad till höjd livräntan från och med 2014 och då med ett lägre belopp än vad han hade begärt.

Högsta domstolen konstaterar att vid bedömningen av såväl om en ny väsentlig förändring inträffat som storleken på en ny omprövningsfordran ska alla relevanta omständigheter beaktas. Något tillägg till den faktiska inkomsten på det sätt som försäkringsbolaget gjort gällande ska alltså inte göras.

Vidare konstaterar Högsta domstolen att prövningen av om ytterligare en väsentlig förändring inträffat ska göras genom en jämförelse med de omständigheter som rådde när den senaste väsentliga ändringen inträdde. Med tanke på att det kan vara svårt att i efterhand fastställa den exakta tidpunkten för en eller flera väsentliga förändringar som inte föranlett någon omprövning av en livränta får sådan osäkerhet beaktas på ett sätt som leder till fördel för den skadelidande.