Vasa Vind AB får tillstånd till avgränsad del av ansökt vindkraftspark i Överkalix kommun

2021-06-24

Mark- och miljödomstolens prövning har omfattat frågan om det är lämpligt att lokalisera en vindkraftspark i anslutning till Hällberget i Överkalix kommun. En avvägning har skett mot i målet förekommande motstående intressen till en etablering av vindkraftsparken. Några av de motstående intressen som prövningen har omfattat är påverkan på rennäringen och på fåglar som kungsörn, storlom, tjäder samt våtmarksfåglar. Andra motstående intressen har rört påverkan på Natura 2000-områden och naturreservat. Mark- och miljödomstolen har, med vissa ändringar av miljöprövningsdelegationens beslut, funnit att förutsättningar finns att meddela tillstånd till en avgränsad del av den ansökta vindkraftsparken, Tillstånd ges till att anlägga och driva vindkraftverk inom 57 verksytor mot ansökta 123 verksytor. Tillståndet är förenat med vissa begränsningar och skyddsåtgärder som framgår av domen och av miljöprövnings­delegationens beslut.

”Etablering av vindkraft utgör en viktig förnyelsebar energikälla av allmänt intresse. Det är samtidigt en rätt omfattande vindkraftspark och den påverkar många motstående intressen. En avvägning mellan de olika intressena har medfört att tillstånd kan ges till en avgränsad del av den ansökta vindkraftsparken. Domstolens dom innebär att mindre än hälften av ansökta verksytor tillåts och att det tillståndsgivna verksamhets­området minskar till ungefär hälften”, förklarar rättens ordförande, rådmannen Anna Svedjevik. ”En av flera viktiga frågor i målet har varit påverkan på fåglar”, säger Per Lagervall som tekniskt kunnig domare i målet. ”Domstolen håller med miljöprövningsdelegationen om att det behövs skyddsavstånd för att skydda fåglar som bl.a. kungsörn och storlom. När det gäller våtmarksfåglar har domstolen däremot kommit fram till ett annat skyddsavstånd än miljöprövningsdelegationen. Därför har Vasa Vinds överklagande bifallits delvis”. ”En annan viktig fråga i målet är påverkan på rennäringen”, tillägger Anna Svedjevik. ”Vi har bedömt att riksintresset Flakaberg, huvudkalvningsland norr om ansökningsområdet och reservbetesområden ska skyddas. Domstolen anser att vindkraftsparken i övrigt kan samexistera med rennäringen genom att bolaget ska vidta flera försiktighetsåtgärder. Domstolens bedömning avseende rennäringen har medfört att Gällivare Skogssamebys överklagande bifallits delvis.” ”Även frågan om påverkan på Natura 2000-områden och naturreservat i anslutning till ansökningsområdet har prövats i målet. Domstolen har bedömt att nödvändig hänsyn tas till dessa områden genom skyddsavstånd till vindkraftverk och skyddsåtgärder, bl.a. att det föreskrivs gränser för hur högt buller som får förekomma i fyra av fem naturreservat”, tillägger Per Lagervall.

Rätten har varit enig. Domen vinner laga kraft om tre veckor om den inte överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.