Uteslutning av advokat som åtog sig försvararuppdrag trots personlig relation med den misstänkte

2023-03-22

Advokatsamfundets disciplinnämnd beslutade att utesluta en advokat eftersom hon ansågs ha åsidosatt sina plikter som advokat och omständigheterna bedömdes som synnerligen försvårande. Enligt nämnden hade advokaten bland annat genom att åta sig ett uppdrag som offentlig försvarare för en person som hon hade en nära personlig relation till allvarligt brustit i de krav på oberoende och integritet som ställs på en advokat.

Advokaten framförde i Högsta domstolen bl.a. att relationen endast varit sporadisk och att det aktuella uppdraget i praktiken varit mycket begränsat. Under alla förhållanden borde omständigheterna därför inte medföra uteslutning ur Advokatsamfundet.

Enligt Högsta domstolen är uppdraget som offentlig försvarare ett förtroendeuppdrag som – speciellt på grund av kopplingen till att det föreligger en brottsmisstanke – ställer särskilda krav på advokatens oberoende och integritet i förhållande till såväl den misstänkte som det allmänna. Om försvararen har en nära personlig relation med den misstänkte upprätthåller försvararen typiskt sett inte detta oberoende. Risken är påfallande att försvararen tar ovidkommande hänsyn. Det kan därför inte – annat än i yttersta undantagsfall – godtas att en advokat har ett uppdrag som offentlig försvarare för en person som advokaten samtidigt har en nära personlig relation till.

Genom att ta på sig uppdraget att vara offentlig försvarare för en person trots att de hade en nära personlig relation upprätthöll advokaten inte kravet på oberoende och integritet. Uppdraget gällde ett fall av mycket allvarlig brottslighet och advokaten avträdde uppdraget först efter drygt en månad sedan en åklagare påtalat det olämpliga i att hon innehade det. Högsta domstolen bedömer att detta agerande och vissa andra omständigheter medför att advokaten ska uteslutas ur Advokatsamfundet.