Uppmärksammat mål där fråga hänskjutits från Nacka tingsrätt

2023-10-20

En tingsrätt kan i vissa fall hänskjuta en fråga direkt till Högsta domstolen genom s.k. hissdispens. För att Högsta domstolen ska pröva den fråga som hänskjutits krävs att domstolen meddelar prövningstillstånd. Ett sådant tillstånd meddelas endast om frågans prövning är av vikt för ledning av rättstillämpningen, dvs. en prejudikatfråga. Högsta domstolen kan pröva frågan om prövningstillstånd utan att parterna har fått tillfälle att yttra sig.

Prövningstillståndsfrågan avgörs efter en föredragning som varken parter eller allmänhet har möjlighet att närvara vid. Högsta domstolen anger inte skälen bakom ett beslut om prövningstillstånd.

Högsta domstolen kommer nu att handlägga målet och pröva frågan om prövningstillstånd. Den genomsnittliga handläggnings­tiden för att avgöra en prövningstillståndsfråga i Högsta domstolen är ca två månader, men tiden varierar från fall till fall. Något närmare besked om när ett beslut i prövnings­tillståndsfrågan kommer att meddelas i det nu aktuella målet kan inte lämnas.

Om Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd fortsätter hand­läggningen på i allt väsentligt samma sätt som när domstolen prövar andra prejudikatmål. Det kan innebära bl.a. att ytterligare skrifter ges in av parterna i målet.

När det gäller innehållet i tingsrättens hänskjutna fråga hänvisas till tingsrättens pressmeddelande.

Nacka tingsrätts pressmeddelandeNyheter