Upphävd detaljplan för Västerport i Varberg

2022-05-06

Varbergs kommun antog en detaljplan för att utveckla en ny stadsdel centralt i Varberg. Området har tidigare använts som hamn. Syftet med detaljplanen var att skapa en ny bebyggelse med en blandning av bostäder och olika verksamheter. Detaljplanen omfattade cirka 500 nya bostäder och även ett hotell med en tillåten nockhöjd om 53 meter över havet. Målet i domstolen gällde i första hand detaljplanens påverkan på kulturmiljön i Varberg. Domstolen konstaterade i domen att Varberg och dess historiska bebyggelse utgör ett riksintresse för kulturmiljövården. Enligt domstolen skulle detaljplanen medföra en påtaglig skada på riksintresset. Varbergs fästning är ett dominerande landmärke i landskapet och formar stadens siluett sedd från havet. Den tänkta bebyggelsen skulle få en skala, volym och slutenhet som skulle förändra detta förhållande. Bebyggelsen skulle bryta horisontlinjen och konkurrera med fästningen om dominansen i landskapsrummet. Detta gällde särskilt hotellets högdel. Med hänsyn till skadan på riksintresset och då detaljplanen inte tar tillräcklig hänsyn till stads- och landskapsbilden och kulturvärdena på platsen samt bidrar till en god helhetsverkan bedömde domstolen att det fanns skäl att upphäva den. Enligt domstolen fanns det även skäl att upphäva detaljplanen av formella skäl. Detaljplanen avviker från kommunens översiktsplan. Kommunen borde därför i planbeskrivningen ha angett på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen.