Tingsrätten upphäver beslut om indragning av tränardiplomering men avslår krav på skadestånd

2020-12-04

Svenska Ridsportförbundet beslutade om indragning av diplomeringen på grund av påstått olämpligt beteende från ridsporttränaren i förhållande till unga kvinnor. Tingsrätten upphäver beslutet på den grunden att beslutet fattats i strid med förbundets dåvarande regler, enligt vilka en indragning av en diplomering förutsatte att tränaren dessförinnan varit föremål för disciplinförfarande eller ett domstolsavgörande, vilket inte var fallet. Ridsporttränaren begärde skadestånd av förbundet för förlorad arbetsinkomst. Tingsrätten avslår hans begäran på den grunden att han inte har bevisat vare sig att han haft en skada i form av inkomstförlust eller att den påstådda inkomstförlusten orsakats av förbundets beslut.